Vår destinations- och affärsutvecklingsprocess

Familjen Helsingborg har sedan 2012 arbetat fram en process för destinations- och affärsutveckling i nordvästra Skåne. Processen har utvecklats och genomförs tillsammans med destinationens besöksnäring och offentliga samarbetspartners, och år 2014 genomfördes en slutgiltig testning av om den utvecklade processen fungerar i praktiken. Destinations- och affärsutvecklingsprocessen ingår från och med år 2015 i Familjen Helsingborgs ordinarie arbete.

Den nationella strategin för svensk besöksnäring säger tydligt att svensk besöksnäring ska fördubblas till år 2020. För att detta ska ske behöver Familjen Helsingborg utvecklas som destination och anpassas för internationella besökare. 75-80 procent av turisterna i regionen är idag nationella besökare och ska vi kunna växa som destination måste tillväxten ske på den internationella marknaden.

I Familjen Helsingborg genomfördes en förstudie kring regionens förutsättningar att utvecklas och vilka som var våra styrkor. Det framkom tydligt att naturen och naturupplevelser (Soft Adventure) är stora tillgångar i regionen. Det finns en mångfald av småskaligt utbud där det finns underlag för utveckling av fyrtorn och magneter som kan utgöra den drivande kraften att locka hit internationella besökare. Småskaligheten konstaterades också kunna ge ett personligt, och en genuin och äkta upplevelse för besökare.

Mångfalden gör även att Familjen Helsingborg kan utvecklas till en destination med ett stort och flexibelt utbud av upplevelser som går att matcha mot flera olika målgrupper, och segment av kunder. Utöver temat natur och naturupplevelser ser Familjen Helsingborg även stor potential i sitt rika utbud av mat, kultur och historia, vilket med fördel kan kombineras med natur och naturupplevelser i regionen.

Syfte, mål och önskat resultat

Syftet med Familjen Helsingborgs arbete var att ta fram en arbetsmetod och process som utvecklar en sammanhållen destination riktar sig mot den internationella marknaden. Målet är ett nära samarbete mellan besöksnäring och Familjen Helsingborgs kommuner som genererar en gemensam målbild och en gemensam röst ut på den internationella marknaden.

Önskat resultat är att Familjen Helsingborg får:

  • Ett anpassat utbud för den internationella marknaden.
  • En tydlig genomslagskraft i mediebruset.
  • Och att de internationella besökarna i regionen ökar till antalet individer och övernattningar.

Modell och process

Med förstudien som grund arbetade Familjen Helsingborg tillsammans med näringen och olika samarbetspartners, både i offentlig och privat sektor, med att ta fram en hållbar metod och process för destinations- och affärsutveckling för anpassning av destinationen för den internationella marknaden. I länken till höger kan du läsa en sammanfattad beskrivning av modellen och hur processen genomförs.

Handbok i destinations- och affärsutveckling

Under utvecklingsprocessen har även en handbok för besöksnäringen tagits fram: Att arbeta med internationella marknader – en handbok för besöksnäringen. Detta är ett kompendium som ska vägleda besöksnäringens aktörer såväl som att ligga till grund för innehållet i Familjen Helsingborgs årliga utbildningsprogram.

Genomförda processer

Familjen Helsingborg har under 2013 arbetat i projektform för att utveckla
exportmognaden av destinationen nordvästra Skåne med särskild inriktning
mot företags- och destinationsutveckling.
Aktiviteterna under året har varit tester av olika slag, inventeringar och analyser.
Positionstemat för destinationen är ”Soft Adventure” och projektet har haft nära
samarbete med Tourism in Skåne, Visita samt utvalda företagare på destinationen i de tre noderna; Kullaberg, Söderåsen och Borstahusen.Exempel på aktiviteter under 2013:
– Marknadsanalys
– Framtagande av exportmognadskriterier för produktägare och produkter
– Idéutvecklingsworkshops
– Inspirationsföreläsningar
– Testpiloter
– LedinventeringMålet är att skapa hållbara modeller för genomförande för att nå exportmognad
i destinationen liksom underlag för kunskapsöverföring till resten av Skåne och
Sverige. Projektet ska bidra till att skapa förutsättningar som leder till fler internationella
besökare, hållbara och livskraftiga företag samt affärsmässiga företagare
och offentliga aktörer i besöksnäringen.

Exportmognad – Slutrapporten (PDF).

I år har processen varit öppen för Familjen Helsingborgs samtliga 11 kommuner och totalt 16 verksamheter antogs till utbildningen. 8 paket/produkter togs fram och presenterades på den avslutande minimässan och 2 av dessa vann den tävling som anordnades i samband med mässan efter att både tyska turoperatörer och gästerna på minimässan fått säga sitt.Hur genomfördes årets exportmognadsprocess?
2014 års process var en återupprepning av processen året innan med mindre justeringar enligt erfarenheterna som framkom i det efterföljande uppföljningsarbetet. Detta för att det var den slutgiltiga testningen av den process och modell som tagits fram för utveckling av resepaket för den internationella marknaden. Processen består av fyra workshoptillfällen, och en avslutande minimässa. Därtill tillkommer en uppstartsprocess.Uppstart
Under våren kartlades besöksnäringens aktörer för att få en överblick vilka företagare som stod närmast att ta steget ut på den internationella marknaden. Därtill inhämtades förslag och synpunkter från samtliga 11 kommuners turismorganisationer för att få en så detaljerad och lokalt förankrad listning som möjligt. Därutöver gick en generell inbjudan ut till hela Familjen Helsingborgs besöksnäring via hemsidor, nyhetsbrev och i lokala utskick i kommunerna. Parallellt med detta skickades personliga inbjudningar ut till den lista som upprättats och därefter genomfördes företagsbesök för att diskutera vad ett deltagande innebar.Workshopserien
Workshopserien fokuserar på idékraft, interaktivitet och kreativt arbete. Tillsammans arbetar deltagarna fram nya exportmogna produkter och tjänster som kombineras i tematiska paket. Workshopstillfällena varvar teori med praktiska övningar i syfte att öka kunskapen och skapa naturliga nätverk att samarbeta i kring.  Mellan träffarna arbetar man enskilt och i grupp med olika hemläxor som sedan blir en del av programmet vid nästa träff. Under hela utvecklingsprocessen erbjuds individuell coachning från Familjen Helsingborg.Minimässa
Vid mässan visade processens deltagare upp sina paket. Presentationen genomfördes som en branschmässa där varje paketägare hade en egen monter och fick inför vetgiriga besökare genomföra säljpitchar och svara på ett otal frågor med avsikt att hjälpa paketägarna att förfina sina produkter inför vårens arbete med att nå ut på den internationella marknaden. Mässans besökare fick rösta om vilka paket de ansåg hade bäst förutsättningar att lyckas.

I år genomfördes en process för att utveckla mat- och dryckesupplevelser i Familjen Helsingborg.  Processen varit öppen för samtliga 11 kommuner och totalt antogs 9 verksamheter  till utbildningen. 12 paket/produkter togs fram och presenterades på den avslutande minimässan och 1 av dessa vann den tävling som anordnades i samband med mässan efter att både foodies, turoperatörer och gästerna på minimässan fått säga sitt.Hur genomfördes årets exportmognadsprocess?
2016 års process var precis som tidigare en workshopbaserad process som syftar till att använda vidareutveckla och växla upp den arbetsprocess och kompetens i tidigare framtagen modell.  Processen består av fyra workshoptillfällen, idégenerering, idéutveckling, konkretisering, förberedelse inför test och en avslutande minimässa. Därtill tillkommer en uppstartsprocess.Uppstart
Under våren kartlades besöksnäringens aktörer för att få en överblick vilka företagare som stod närmast att ta steget ut på den internationella marknaden. Därtill inhämtades förslag och synpunkter från samtliga 11 kommuners turismorganisationer för att få en så detaljerad och lokalt förankrad listning som möjligt. Därutöver gick en generell inbjudan ut till hela Familjen Helsingborgs besöksnäring via hemsidor, nyhetsbrev och i lokala utskick i kommunerna.Workshopserien
Workshopserien fokuserar på idékraft, interaktivitet och kreativt arbete. Tillsammans och var för sig arbetar deltagarna fram nya exportmogna produkter och tjänster. Workshopstillfällena varvar teori med praktiska övningar i syfte att öka kunskapen och skapa naturliga nätverk att samarbeta i kring.  Mellan träffarna arbetar man enskilt eller i grupp med olika hemläxor som sedan blir en del av programmet vid nästa träff. Under hela utvecklingsprocessen erbjuds individuell coachning från Familjen Helsingborg.Minimässa
Vid mässan visade processens deltagare upp sina paket. Presentationen genomfördes som en branschmässa där varje paketägare hade en egen monter och fick inför vetgiriga besökare genomföra säljpitchar och svara på ett otal frågor med avsikt att hjälpa paketägarna att förfina sina produkter inför vårens arbete med att nå ut på den internationella marknaden. Mässans besökare fick rösta om vilka paket de ansåg hade bäst förutsättningar att lyckas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close