Bakomliggande utmaningar

Fortsatt tillväxt

Familjen Helsingborg behöver vara fortsatt attraktivt för företagare och företag, befintliga och nya. Då skapas fler jobb och ett ökat skatteunderlag till finansiering av vår välfärd. Därför är det viktigt att det finns en hög livskraft bland företag i området och att entreprenörer söker sig till Familjen Helsingborg. Om det inte finns en livskvalitet som driver företagare och anställda till Familjen Helsingborg, om det inte finns praktiska förutsättningar för företags etablering/utökning och om det inte finns tillgång till rätt kompetens, så hämmas tillväxten.

Demografisk utveckling

Kommunerna står inför ett ökat behov av välfärdstjänster av unga och äldre, samtidigt som andelen invånare i arbetsför ålder minskar. Det finns samtidigt en brist på arbetskraft inom vissa välfärdsområden, t ex skola och social omsorg. Sammantaget ställer det krav på att hitta nya lösningar i välfärden som ger samma eller högre kvalitet som idag men med färre resurser.

Livskvalitet

Livskvalitet är en viktig drivkraft bakom individers val av livsplats och bakom företags val av etableringsplats. En viktig faktor bakom en upplevd hög livskvalitet, och känsla av lycka, är delaktighet och socialt sammanhang. En annan faktor är möjligheten att utvecklas som individ. Genom att göra erbjudanden och tjänster tillgängliga i hela Familjen Helsingborgs område, över kommungränserna, skapas förutsättningar för att den upplevda livskvaliteten ökar hos invånarna. Gemensamma arrangemang som kan locka nationellt eller internationellt bidrar också till upplevelsen av hög livskvalitet, inte bara för våra nuvarande invånare utan också för våra besökare och kanske blivande invånare.

Närhet till omvärlden

Företag och invånare lever inte sina liv inom en administrativ gräns eller kommun utan lever i en större geografi. Kollektivtrafik, infrastruktur och digitala lösningar behöver utvecklas för att möjliggöra att Familjen Helsingborg upplevs som ett gränslöst område av invånare och besökare, i arbetslivet och på fritiden. Den utvecklingen bidrar också till ökad interaktionen med vår omvärld, t ex studie- och arbetspendling, försörjning av specialistkompetens och besök av turister.

Fick du hjälp av informationen på sidan?