Infrastruktur och kollektivtrafik

I Familjen Helsingborg är det nära till allt. En väl utbyggd infrastruktur gör det lätt att pendla mellan orterna med goda kollektivtrafikförbindelser.

Här finns över 20 aktiva järnvägsstationer samt ett omfattande nätverk av busslinjer och koppling till Europavägarna E4, E6 och E20. Dessutom bidrar vår regionala flygplats, Ängelholm-Helsingborg Airport förutsättningar för att snabbt ta sig till resten av landet och världen.

Våra mål inom området Infrastruktur

Infrastruktur är ett av våra tyngsta områden. Det är ett område som vi har lång erfarenhet av samverkan. Digitalisering är ett nytt målområde som kommit till. Det handlar om att vi ska ta tillvara på dess möjligheter med bland annat fritt wifi och öppna data och förbättra och stödja digitaliseringen i skola/vård- och omsorg.

  • Mål 1: Framgång i prioriterade infrastrukturprojekt
  • Mål 2: Framgång i regionens prioriteringar i utbyggnaden av kollektivtrafiken
  • Mål 3: Ledande i att tillvarata digitaliseringens möjligheter

Kollektivtrafik

Inom området kollektivtrafik arbetar en kollektivtrafikgrupp. Kollektivtrafikgruppens mål är att föra en gemensam dialog om kollektivtrafikens utveckling med Region Skåne.

Kommunerna i Familjen Helsingborg har sedan lång tid tillbaka samverkat i kollektivtrafikfrågor. I Familjen Helsingborg arbetar vi för att fler ska åka kollektivt. Vi satsar bland annat på att öka antalet skolskjutsar som integreras med linjetrafik samt effektivare linjedragning.

Vårt ansvar för kollektivtrafik

Kommuner och landsting har ett gemensamt ansvar för kollektivtrafiken i länet. Ansvaret regleras i Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Region Skåne och regionens 33 kommuner har i Avtal om lokal och regional kollektivtrafik i Skåne överenskommit om ansvarsfördelning och organisation för kollektivtrafiken i Skåne.

Kollektivtrafiknämnden har Region Skånes uppdrag att utgöra regional kollektivtrafikmyndighet. Med utgångspunkt från ett regionalt trafikförsörjningsprogram, som Region Skåne fastställer, beslutas om allmän trafikplikt för sådan regional kollektivtrafik som samhället avser att ta ansvar för och teckna avtal om. Kollektivtrafiknämnden har Region Skånes uppdrag att ansvara för sådan trafik.

Kommunerna, Region Skåne och staten har ett delat ansvar för kollektivtrafikens infrastruktur som definieras i § 4. Kommunernas ansvar för kollektivtrafiken i övrigt regleras i avtalets §§ 7-8. Eftersom avtal om ansvar för lokal och regional kollektivtrafik i Skåne utgår från lagstiftningen, har en normal uppsägningsklausul ersatts med en överenskommelse om att avtalet ska följas upp och utvärderas en gång per mandatperiod (§ 8). 2005 beslutades om en utvärdering som resulterade i att 1999 års avtal ersattes av ett reviderat avtal år 2009. Därefter har avtalet reviderats i samband med en ny kollektivtrafiklag 2012. I det senaste avtalet gjordes endast revideringar som var motiverade av den nya lagstiftningen (§2-3).

I den kostnadsutjämning, som görs mellan staten, landstingen och kommunerna finns kollektivtrafiken med som en av flera parametrar för den ekonomiska utjämningen mellan staten, landstingen och kommunerna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close