Därför ska du som chef arbeta med mångfald

Mångfald handlar om likheter och olikheter. Våra unika identiteter skapas av vilket kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder vi har, samt olika förhållanden däremellan. Även faktorer som utbildning, familjeförhållanden, socioekonomisk bakgrund, värderingar, intressen och erfarenheter spelar in. I begreppet mångfald ingår tanken att vi alla är unika och att vi kan komplettera och berika varandra med olika perspektiv och kunskaper som gagnar helheten.

För kommunerna är det viktigt med en hög trovärdighet och en strävan att erbjuda likvärdig service till personer med olika bakgrund och ålder – mångfald är en fråga om demokrati. För Familjen Helsingborg som har en tydlig ambition att verka för ökad tolerans i regionen är det dessutom mycket viktigt att föregå med gott exempel med en ambition att vara en förebild på detta tema. Om vi ska bli trovärdiga i vår strävan att uppnå Familjen Helsingborgs vision, måste vi börja med oss själva!

Därför ska du som chef arbeta med mångfald

1. Friskare arbetsplats

En arbetsplats som arbetar aktivt och medvetet med mångfald, inkludering och värderingar välkomnar alla typer av människor. Studier visar att medarbetare på sådana arbetsplatser preseterar bättre, är gladare, har lägre sjukfrånvaro och är mer engagerade. det beror på människans medfödda behov av att känna sig accepterad och sedd, då känner vi delaktighet och nyttjar vår fulla potential (källa: Creating a culture where employers speakk up, by Sylvia Hewlett, Harvard Business Review)

2. Hitta talangerna

Arbetsgivare letar ofta folk via kontakter och andra informella kanaler och anställer de som ”passar in”, alltså liknar befintliga medarbetare. Arbetsgivare som rekryterar mångfaldssmart däremot anstränger sig för att söka bredare och är inte rädda att utmana sig själva. Flera som bytt till denna strategi intygar att de har hittat talanger de tidigare bara drömt om. Jakten på talanger handlar rätt mycket om att våga ifrågasätta normer, eftersom normer påverkar vår syn på kompetens och vem som är kunskapsbärare.

3. Stärka arbetsgivarvarumärket

Strategiskt mångfaldsarbete stärker arbetsgivarvarumärket. det signalerar att arbetsgivaren investerar i sitt humana kapital, ser till individen, och att samtliga anställda har lika möjligheter att göra karriär inom företaget, vilket ökar företagets attraktionskraft.

4. Mer innovativa och dynamiska arbetsplatser

Forskning visar att blandade grupper är mer kreativa, dynamiska och innovativa. Ett talesätt inom mångfald är:”lika barn leker bäst, men olika barn hittar på nya lekar”. Med andra ord kommer de bästa idéerna inte när alla tänker på samma sätt, utan när olika perspektiv och erfarenheter möts och utmanar varandra. (källa:How diversity can drive innovation, S Hewlett, M. Marshall & L.Sherbin, Harvard Business Review)

Om en viss grupp människor finns representerad bland medarbetarna ökar också organisationens förståelse för hur den gruppen tänker och beter sig, vilket kopplas direkt till lönsamhet och affärsnytta. Mångfaldssmarta organisationer drar affärsmässig nytta av bl.a. medarbetarnas språk-och kulturkunskaper.

5. Lagstiftningen

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare aktivt arbeta mot diskriminering och för likabehandling. Med det som många missar här är att lagen i sig är reaktiv, dvs. träder i kraft när något redan har hänt. Mångfaldssmarta organisationer arbetar proaktivt och satar resurser på att bygga en inkluderande arbetsplatskultur istället.

Fick du hjälp av informationen på sidan?