Om vårt mångfaldsarbete

Syftet med mångfaldsarbetet är att genom ökad mångfald stärka kommunerna i Familjen Helsingborg som attraktiva och intressanta arbetsgivare i konkurrensen om de bästa kompetenserna. Kommunernas gemensamma satsning ska bidra till ökad kvalitet, kreativitet och effektivitet i verksamheterna genom att utveckla kommunernas förmåga att använda och värdesätta alla medarbetares unika kompetenser.

I verksamhetsplanen för Familjen Helsingborg 2016-2019 är ett av verksamhetsmålet att Familjen Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande region.

Avsiktsförklaring från kommundirektörsgruppen 2015

”För Familjen Helsingborg är mångfald viktigt. Vi ser mångfald som ett verktyg för att kunna leverera bättre kvalitet och service till våra kunder/ medborgare. Att arbeta med mångfaldsfrågor är också ett sätt att säkra kompetensförsörjning och främja kreativitet och innovation.

Sammantaget bidrar detta till att stärka oss som attraktiva arbetsgivare. Därför arbetar vi strategiskt och målinriktat och tar stöd av varandra för att uppnå ökad mångfald i medlemskommunernas verksamheter inom Familjen Helsingborg.”

För vem riktar vi oss till?

Initiativets huvudsakliga målgrupp etapp 1 är medarbetare inom HR (Human Resources) i Familjen Helsingborgs kommuner. HR ska ge stöd för att öka möjligheterna till ett aktivt mångfaldsarbete på hemmaplan.  I kommande etapper kan målgruppen komma att utvidgas genom t.ex. utbildningsinsatser till chefer, politiker eller konkreta rekryteringsprojekt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?