Övningar

Materialet är hämtat från Helsingborgs stad arbete ”LikaOlika”. Här hittar du övningar som du kan använda i din arbetsgrupp för att lyfta frågor som rör mångfald, diskriminering och normer. Syftet med övningarna är att skapa en mer inkluderande arbetsplats genom att öka medvetenheten om de beteenden och normer som påverkar oss.

Övningarna ska genomföras med ett normkritiskt förhållningssätt. Det innebär att fokus i samtalen ska vara normen eller kulturen som skapar utanförskapet eller ojämlikheten, inte de personer som upplever det.

Berättelsen och handledning
Här finns flera olika typer av övningar att välja mellan för att passa olika arbetsgruppers behov. Stöter ni på ord eller begrepp som är nya för er kan ni hitta förklaringar till dem i länken ”Vanliga ord och begrepp”.

Situationsbeskrivningar

Situationsbeskrivningarna innehåller exempel på medvetna eller omedvetna beteenden som kan skapa utanförskap på en arbetsplats, ofta utan att någon egentligen menat något illa. Syftet är att synliggöra detta i arbetsgruppen och att skapa dialog kring vilka normer och beteenden som ökar delaktigheten på arbetsplatsen, och vilka som motverkar den.
Övningen passar att genomföra i en arbetsgrupp, till exempel under en arbetsplatsträff.

Situationsbeskrivningar (reviderat 2015)
Handledning situationsbeskrivningar

Attitydfrågor

Syftet med den här övningen är att ha frågorna som utgångspunkt för ett samtal kring hur ens egen bakgrund, erfarenhet, ålder och liknande påverkar hur vi ser på andra. Övningen passar att genomföra i en arbetsgrupp, till exempel under en arbetsplatsträff.

Attitydfrågor med handledning (reviderat 2015)

Filmer från Myndigheten för delaktighet (f.d. Handisam)

Myndigheten för delaktighets (MFD) filmer om tillgänglighet syftar till att öka medvetenheten om hur viktigt det är med tillgänglighetsanpassade arbetsplatser. Filmerna är korta och tydliga och kan också användas för att lyfta diskussioner kring bemötande i allmänhet, till exempel vid en arbetsplatsträff.

Filmer och handledning

Case från Diskrimineringsombudsmannen

I den här övningen får deltagarna ta del av verkliga fall som Diskrimineringsombudsmannen drivit. Syftet är att synliggöra hur fördomar och stereotypa föreställningar kan leda till diskriminerande beteende. Till varje case följer också ett antal frågor som deltagarna kan samtala kring.

Case från DO med handledning

Övriga övningar

Här hittar du fler övningar som utmanar normer på arbetsplatsen eller i samhället.
Alla övningar utom Berättelsen är hämtade från materialet BRYT!.

Berättelsen

Berättelsen är en bra första övning och igångsättare. Den syftar till att synliggöra hur lätt det är att dra förhastade slutsatser baserat på föreställningar om exempelvis kön, ålder, funktionsförmåga och etnicitet.

Hitta normen

Syftet med denna övning är att synliggöra hur normer och makt syns och förstärks i media och informationsmaterial. Övningen går ut på att deltagarna får leta i tidningar och broschyrer efter vissa grupper och diskutera kring vilka som får synas och vilka som är osynliga.

Handledning, instruktioner och diskussionsfrågor

Gissa heterot

Syftet med den här övningen är att få syn på sina egna och samhällets föreställningar och normer kring heterosexualitet. Normer är ofta osynliga och fungerar som ramar, där det som faller inom ramen ses som normalt eller naturligt medan det som inte faller inom ramen pekas ut som avvikande. I denna övning ska vi vända på perspektivet för att synliggöra och ifrågasätta en stark norm – heteronormen.

Gissa heterot och handledning

Ett steg fram

Vilka möjligheter du har till jobb, bostad och utbildning varierar mycket beroende på exempelvis din hudfärg, kön och sexualitet, vilken klass du kommer ifrån och vilken funktionsförmåga du har. Syftet med den här övningen är att få syn på orättvisorna kring de fördelar och nackdelar som personer och grupper kan få av att följa respektive bryta mot normer.

Handledning, instruktioner och diskussionsfrågor

Gissa medlemmen

Vem som blir inkluderad och välkomnad till olika sammanhang beror på vilka oskrivna regler som finns där och vilka normer som råder bland dem som redan är med. Syftet med den här övningen är att synliggöra och diskutera kring normer och maktstrukturer i den egna organisationen och hur detta hänger ihop med olika normer i samhället.

Handledning, instruktioner och diskussionsfrågor

Fick du hjälp av informationen på sidan?