Strategisk samhällsplanering

Familjen Helsingborg är motorn i norra delen av Öresundsregionen och tillsammans är vi 360 000 invånare fördelat på 11 kommuner med en fjärdedel av Skånes arbetsplatser. Vi har en välutvecklad infrastruktur och är en knutpunkt för så väl transporter på väg som för kollektivtrafik. Helsingborgs hamn är en av Sveriges största hamnar och betydande hamnverksamhet finns även i Landskrona och Höganäs. Inom Familjen finns högproduktivt jord- och skogsbruk men också flera natursköna rekreationsområden med hög artrikedom. Dessa kvaliteter gör Familjen Helsingborg till en viktig del i Greater Copenhagen där vi genom ett bra samarbete mellan Skåne och östra Danmark vill skapa tillväxt och konkurrenskraft till nytta för regionens 4,3 miljoner invånare.

Vi står inför stora förändringar i framtiden och för att möta dessa krävs en långsiktig planering och vilja till förändring. Genom en ambitiös strategisk samhällsplanering har vi möjlighet att tidigt hantera de utmaningar som vi står inför när kommunerna växer. På så vis kan vi tillsammans växa hållbart genom att minimera påverkan på bland annat klimatförändringarna och biologisk mångfald.

I nätverket för strategisk samhällsplanering (ibland även kallat ÖP-nätverket) arbetar översiktsplanerare från de 11 kommunerna tillsammans kring en gemensam målbild för hur Familjen ska växa i framtiden. Nätverkets arbete rör frågor kring hur marken ska användas i framtiden och hanterar bland annat bostadsplanering, näringsliv, grönstruktur och infrastruktur. ÖP-nätverket fungerar också som ett kunskapsnätverk  där erfarenheter kring kommunal planering delas mellan medlemmarna och nätverket svarar även på remisser tillsammans.

För att nå framgång krävs ett öppet samarbete och en gemensam målbild. Vi har därför tagit fram en gemensam strukturplan  som sammanfogar målbilderna från kommunernas översiktsplaner. Planen sammanfattar de frågor vi driver inom strategisk samhällsplanering och används för att göra inspel till regionala och statliga planeringsfrågor samt för att enklare kunna samarbeta kring mellankommunala frågor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?