Till dig som socialsekreterare

På tisdagar och torsdagar klockan 9.00-12.00, hålls samråd om ärenden som är anmälda till polis och/eller socialtjänst. I samrådet deltar handläggare från socialtjänsten, polis, åklagare, barnläkare, personal från barn och ungdomspsykiatrin samt personal från Barnahuset.

Under samrådet diskuterar och planerar vi tillsammans handläggningen av barnet/ungdomens ärende, främst i rättsprocessen. Vem ska göra vad och i vilken ordning ska det göras.

Hur går ett samråd till?

 • Presentation/vilka är vi?
 • Socialtjänsten föredrar sitt ärende (5-10 minuter)
 • Kort diskussion och planering
 • Polisförhör, medhörning, tolk?
 •  Läkarundersökning/rättsintyg?
 • BUP:s delaktighet

Risk- och säkerhetsbedömning

 • Är skyddet okej?

Vad händer efter förhöret?

 • Ska socialtjänsten träffa föräldrarna i anslutning till detta?
 • Behövs kontakt med någon ytterligare vårdinrättning efter samrådet till exempel ungdomsmottagning, vuxenpsykiatrin?
 • Sammanfattning. Vad har vi bestämt?

Lathund inför samråd

Till samrådet är det bra om du som handläggare på socialtjänsten har haft möjlighet att förbereda följande:

Har socialtjänsten haft kontakt med föräldrarna angående anmälan?

 • Hur ser vårdnaden ut (gemensam eller enskild vårdnad?)
 • Hur ser barnets/barnens boende/umgänge med den andre föräldern ut?
 • Information om den andre vårdnadshavaren (om ej sammanboende) för att utreda om barnets/barnens rätt (jfr 2§Lagen om särskild företrädare)
 • Information om eventuella syskon till barnet/barnen och deras ålder
 • Information om vårdnadshavarens samtliga telefonnummer (även mobiltelefonnummer)
 • I största möjliga utsträckning sträva efter att vara påläst så att föredragningen blir så kortfattad som möjligt
 • Ha klart för sig sin egen agenda under de närmsta 2 veckorna för att kunna närvara vid förhör med barnet/barnen och kunna avsätta tid för att vid behov träffa föräldrarna
 • Information om vilken skola barnet/barnen går på, samt telefonnummer till kontaktperson/klasslärare
 • Socialtjänstens eventuella kontakt med föräldrarna angående polisanmälan

Tänk barnperspektiv!

Att tänka på vid förhör

Uppgifter som framkommer i samband med polisförhör lyder under förundersökningssekretessen. Vilket innebär att:

 • Ni inte kan använda uppgifterna som framkommer under polisförhöret förrän den dag ni får förhörsmaterialet. Kontakta alltid polis eller åklagare innan du använder material som framkommit vid förhör.
 • Vid en skyddsbedömning och ett eventuellt omedelbart omhändertagande, och ni är i behov av uppgifterna, ta kontakt med åklagaren och diskutera ärendet. Vi måste samarbeta för att kunna hjälpa våra mest utsatta barn och ungdomar.
 • Journalför endast att ni suttit med vid medhörning och hänvisa till förundersökningssekretessen.

Läs även handläggning av våld och sexualbrott mot barn.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of familjenhelsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close