Samhällsorientering för nyanlända

Syftet med att erbjuda samhällsorientering är att underlätta för nyanlända invandrare att etablera sig i samhället och öka förståelsen för hur samhället och arbetsmarknaden fungerar.

Samhällsorienteringen syftar också till en ökad förståelse för vilka rättigheter och skyldigheter man har i Sverige samt en förståelse för grundläggande värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter.

Sedan 2010 är alla kommuner enligt lag skyldiga att erbjuda samhällsorientering till nyanlända invandrare som har en etableringsplan, dvs. deltar i Arbetsförmedlingens etableringsinsatser som ska påskynda inträdet på arbetsmarknaden.

Enligt lagen ska nyanlända få minst 100 timmar samhällsorientering inom ett år från det att man fått en etableringsplan. Lagen säger att samhällsorienteringen ska ges på de nyanländas modersmål och att de som undervisar ska ha lämplig utbildning.

Samarbete Familjen Helsingborg

Kommunerna i Familjen Helsingborg erbjuder sedan 2011 en gemensam samhällsorientering för nyanlända. Sedan 2023 bedrivs utbildningen i egen regi. De största grupperna av nyanlända i nordvästra Skåne talar arabiska, de får undervisning på plats i någon av de orter där det finns flest deltagare. Nyanlända som tillhör mindre språkgrupper får distansundervisning.

Anmälan till kursen sker via Arbetsförmedlingen eller via respektive kommuns hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?