Du som äldre i Båstads kommun ska känna dig trygga och få den omvårdnad eller stöd du behöver

Du som äldre i Båstads kommun ska känna dig trygga och få den omvårdnad eller stöd du behöver

Just nu pågår arbetet med att säkra upp vård och omsorgsverksamheten utifrån de förutsättningar som krävs med tanke på coronaviruset. Detta arbete sker samordnat i hela kommunen på uppdrag av kommunledningen.
Vi förstår att det finns många frågor kring vad som kan hända om många anställda inom omsorgen blir sjuka och inte kan jobba. Naturligtvis finns det en risk för att vi inom vård och omsorg har något mindre antal personal i tjänst dagligen och därmed måste prioritera de viktigaste uppgifterna.
Vi vill dock att invånarna ska veta att vi inom vård och omsorg gör allt vad vi kan för att du som är äldre eller har en funktionsnedsättning ska känna dig trygg och få den omvårdnad eller det stöd du behöver. Vi prioriterar först de allra viktigaste uppgifterna som omvårdnad och hälso- och sjukvård. Det innebär att serviceinsatser som städ och tvätt kan utföras under kortare tid eller ske vid ett senare tillfälle och att insatser som avlösarservice och ledsagning minskas i omfattning eller uteblir under en tid.
Vi är noggranna med att minimera risken för smitta och därför får personal med förkylningssymtom inte komma till arbetet innan de är friska.
Vi bevakar händelseutvecklingen och har tätt samarbete med regionen och andra viktiga myndigheter och följer de rekommendationer som de ger löpande. Detta innebär att vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med hygien, för att minska risken för smittspridning. Eftersom viruset sprids genom små droppar som bildas när man till exempel hostar, så är smittorisken hög i omvårdnadssituationer.
Omvårdnadspersonalen är nu extra noga med handhygien och kommer i högre grad vara utrustad med olika skydd som förkläden, munskydd och ansiktsvisir, i situationer där det uppstår förkylningssymtom. Detta kan upplevas obehagligt, men är ett skydd både för den som behöver hjälp och för personalens bästa.
Det talas mycket om att det i nuläget saknas skyddsmaterial, vilket till viss del är sant. Det kan då vara så att du som vård och omsorgstagare också får använda munskydd när du får din nära omvårdnad. Kommunal vård och omsorg kan också vid behov få material från sjukhuset. I tider när vi drabbas av olika former av kriser, då är uppfinningsrikedomen och kreativiteten särskilt stor för problemlösning. Därför pågår nu ett arbete med att tillverka ansiktsvisir inom stöd och omsorgsverksamhetens dagliga verksamhet, ett arbete som även nattpersonal kan medverka till i avvaktan på leveranser.
Om man bor på ett boende för äldre eller personer med funktionsnedsättning och av någon anledning blir smittad av corona-viruset, så får man bo kvar som vanligt men personal får extra förhållningsregler för att inte smittan ska spridas. Om man bor i sitt ordinära boende och blir smittad och sedan tidigare har stöd från vård och omsorg, så får man som vanligt sin hjälp i hemmet. Det kan dock inträffa att man behöver sjukhusvård och då har vår hemsjukvård god kontakt med regionen och hjälper till med att ordna detta. Du som vanligen får dina vårdbehov tillgodosedda genom din vårdcentral, ska även fortsättningsvis kontakta den för frågeställningar som rör din hälsa.
Vi planerar för att snabbt kunna starta extra platser för korttidsvård, om det uppstår ett sådant behov. Vårt nuvarande korttidsboende är inte anpassat för att vårda vård och omsorgstagare med smitta, för att säkerställa korttidsvården kommer därför detta ske på annat sätt. Inom kort startar även vår nya verksamhet i vård och omsorgsboendet Haga Park, vilket är efterlängtad av många som väntat på att få en plats. Planeringen för uppstart och inflyttning påverkas inte av den pågående corona-smittan, utan fortgår enligt plan. Inom kort kommer de som har ett beslut om boende och väntar på ett erbjudande, kontaktas av ansvarig enhetschef. Såväl väntetid som behov styr vilka som kommer att erbjudas, enligt den rutin som alltid gäller. För att undvika smitta under inflyttningen, så sker den enligt en särskild plan för att undvika att folksamling uppstår.
Du som är anhörig, närstående eller vän avråder vi från att besöka dina äldre under rådande förutsättningar, detta gäller våra boenden men även i det ordinära boendet. Glöm inte att fortsätta ha kontakten med nära och kära genom telefonsamtal och använd den nya tekniken i den mån det är möjligt för att även se varandra under samtalet. Om du har närstående som har vård i livets slutskede, skapar vi möjligheter för att ha den fortsatta närheten.
Vård och omsorg har stängt vissa aktiviteter som träffpunkter och andra gruppaktiviteter, en åtgärd för att förebygga smittspridning men också för att vi ska kunna använda denna personal till prioriterade uppgifter i omvårdnaden. För att säkerställa att det finnas tillräckligt med personal under semesterperioden i sommar, så kommer vi att förlägga alla medarbetares semester under en längre period. Detta innebär att fler ordinarie personal är i tjänst dagligen, än vad som annars är brukligt.
Det finns också många människor i kommunen, som friställs och permitteras från sina ordinarie arbeten. Vi ser detta som en möjlighet att förstärka antalet medarbetare och försöker därför att locka dem till vård och omsorg. Alla kan inte arbeta med omvårdnad, men det finns många andra uppgifter som kan vara aktuella som städning, leverans av matlådor, promenader mm. De som rekryteras kommer naturligtvis utbildas i smittskydd, omvårdnad, sekretess och andra viktiga delar av vår verksamhet.
Just nu får vi mycket information genom radio och tv och andra medier, information som ibland är svår att förstå och kan bidra till att du känner dig rädd och orolig inför hur du ska hantera de dagliga aktiviteterna. Ingen ska behöva bli ensam pga coronaviruset och därför är det tryggt att veta att det finns människor, föreningar, företag och kyrkor som vill hjälpa till. Inom kommunen diskuteras just nu att inventera vilka affärer och restauranger som har hemkörning av varor eller mat, denna information kommer att läggas ut på Båstad kommuns hemsida. Det kommer med all säkerhet finnas möjlighet för dig som annars inte har hjälp av tex. vård och omsorg, att få praktisk hjälp med inköp eller matleverans  eller att låna en bok från biblioteket. Det är viktigt att behålla sina dagliga rutiner så långt det är möjligt. Du kan fortfarande gå ut i den friska vårluften, men gör det inte i grupp. Var inte rädd för att ta emot hjälp av vänner och bekanta eller för att berätta om din oro över det som sker i samhället just nu, den oron är lättare att bära om vi delar den med någon.
Lena Täringskog, avdelningschef vård och omsorg

Inlägget Du som äldre i Båstads kommun ska känna dig trygga och få den omvårdnad eller stöd du behöver dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar