Förslöv

Bo, bygga och miljö
Bostäder
Bygga nytt, bygga om, bygga till

Ansöka om bygglov

Ansök via e-tjänst eller blankett
Det här måste din ansökan innehålla
Beställa kart- och ritningsunderlag
Utsättning och lägeskontroll
Byggherre och kontrollansvarig

Ansöka om förhandsbesked

Ansök via e-tjänst eller blankett
Det här måste din ansökan innehålla

Bygglov och anmälan

Anmälan

Kaminer och eldstäder

Sotning och brandskyddskontroll

Bygglov eller inte

Då behöver du bygglov
Då behöver du inte bygglov
Attefallsåtgärder
Friggebod
Pool

Bygglovprocessen
Förhandsbesked
Kungörelser
Lagar och planer

Detaljplanerade områden
Områden utan detaljplan

Bygglovsarkiv
Olovligt byggande
Rivningslov och marklov
Strandskydd
Kontakt

Kommunala tomter

Kommunala markanvisningar

Markanvisningstävling Heden
Markanvisningstävling Förslövs ängar
Anvisning av byggrätt: Östra Karup, Stinehov

Lediga villatomter

Östra Karup
Kommunal tomtkö

Verksamhetsmark

Bostadsanpassning

Att ansöka om bidraget

Kartor, lantmäteri och mätning

Mätning
Lantmäteri
Kartor

Adresser och gatunamn

Lägenhetsregistret

Båstadkartan
GIS
Nybyggnadskartor
Primärkarta

Miljöskydd

Cisterner
REACH
Riskbaserad taxa för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Värmepump

Hälsoskydd

Anmälningspliktiga verksamheter
Boendemiljö
Elda rätt
Klagomål
Skadedjur och ohyra
Radon

Livsmedel

Egenkontroll
Livsmedelstaxa
Livsmedel i vardagen
Matförgiftning och klagomål
Mobila verksamheter
Starta en livsmedelsverksamhet

Lagar och regler för livsmedelsverksamheter

Tobak och receptfria läkemedel
Serveringstillstånd

Lantbruk

Bekämpning
Gödselhantering

Djur

Djurhållning – anmälan eller tillstånd?
Hund

Avfall och återvinning

Kompostera
Nedskräpning
Sophämtning

Förseningar i sophämtningen

Vatten och avlopp i Båstad

Bevattning
Driftinformation Båstad
Enskilt avlopp
Enskilt dricksvatten
Slam och latrin
Så hårt är ditt vatten

Energirådgivning och klimat

Energi- och klimatrådgivning
Kusterosion och stigande havsnivåer
Miljötips till hushållen
LIFE Coast Adapt

Försäljning av folköl och tobak

Försäljning av folköl
Försäljning av tobak

Serveringstillstånd för alkohol

Olika typer av tillstånd
Ansök om serveringstillstånd
Checklista för ansökan

Taxor och avgifter

Miljötaxa
Plan- och bygglovstaxa
Avgifter för ansökan om serveringstillstånd

Förenklad delgivning
Blanketter och e-tjänster
Nyheter Bo, bygga och miljö

I Förslöv kommer det att erbjudas ca 32 kommunala villatomter och utbyggnaden av området med gator, VA, el, fiber, lekplats etc har påbörjats.
Politikerna har beslutat om en tomtkarta för området där man ser var tomterna ligger, hur stora de är och tomtpriset, TRYCK HÄR för att se  karta över tomter och tomtpriser. Trycker du HÄR kan du se en karta över nivåskillnaderna i området.
Vi räknar med att ni som står i tomtkön för Förslöv kan teckna er för en tomt under maj 2020 och att köpekontraktsskrivningen sker i augusti-september 2020.
Villatomterna är 700 kvm och uppåt. Stengärdsgårdarna ska bevaras och de får inte röras, inte heller de träd som står i gärdsgårdarna eller i anslutning till dem. Stengärdsgårdarna är markerade med en tjock linje på tomtkartan.
Tomtpriserna är exkl VA, el och fiber.
Fastighetsstorlekarna är ungefärliga och kommer att fastställas när avstyckningarna vinner laga kraft hos Lantmäteriet.
Max 25 % av tomtytan får bebyggas, varav max 60 kvm får utgöras av komplementbyggnader (garage, carport, förråd etc). Gemensamt för alla tomter är att en fasad på huvudbyggnaden ska placeras i förgårdsmark (5 meter från gatan). Gäller alla förutom hörntomterna som saknar förgårdsmark. Gemensamt är också att huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från övriga tomtgränser och komplementbyggnad ska placeras minst 6 meter från gatan och minst 1 meter från övriga tomtgränser.
På tomt nr 1 -3 och samt nr 15-17 är högsta tillåtna nockhöjd 5 meter över gatans medelnivå. För övriga tomter varierar nockhöjden mellan 6 och 8 meter beroende på placering i förhållande till gatan.

Kontakt
Kundcenter0431-770 00
ÖppettiderMåndag: 08:00–16:30Tisdag: 08:00–18:00Onsdag: 08:00–16:30Torsdag: 08:00–16:30Fredag: 08:00–15:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här
Skicka meddelande till kundcenter

Karta över tomter – plats, pris och storlek
Karta över nivåskillnader inom området

Inlägget Förslöv dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar