Höga halter av PFAS i dricksvattenbrunn i Troentorp

Höga halter av PFAS i dricksvattenbrunn i Troentorp

Nya provtagningar vid den före detta brandövningsplatsen i Troentorp visar på kraftigt förhöjda halter av PFAS i dricksvattnet. Vattnet ska varken drickas eller användas till matlagning. Boende i närområdet har informerats.
Ett förhandsresultat av en PFAS-provtagning vid den före detta brandövningsplatsen i Troentorp visar på kraftigt förhöjda halter av PFAS. PFAS är ett samlingsnamn för en grupp industriellt framställda kemikalier som har många användningsområden. Många PFAS-ämnen misstänks vara skadliga och kan ansamlas i djur och människor.
Det finns idag inga rättsligt bindande gränsvärden för PFAS i dricksvatten. Livsmedelsverket har därför tagit fram en åtgärdsgräns för PFAS på 90 nanogram/liter. Om halterna överstiger 900 nanogram/liter ska vattnet inte användas för förtäring. Förhandsresultatet från dricksvattenbrunnen på industrimarken i Troentorp visar att halterna från två prover ligger på 895 nanogram/liter respektive 942 nanogram/liter. Endast en fastighet får sitt vatten från brunnen på industrimarken.
Tjänstepersoner från kommunen har varit i kontakt med boende i närområdet som också kan vara drabbade.
– Vi behöver få svar på vidare utredning för att se om fler är drabbade. Vi har varit i kontakt med boende i närområdet för att informera dem om att det finns en risk för PFAS i deras vatten. Vi har sett över deras direkta behov i nuläget och kommer inom en snar framtid installera kolfilter hos de berörda, säger Michaela Sundström, miljöchef på Båstads kommun.
PFAS har under många år funnits i brandskum som Försvarsmakten och räddningstjänsten använt vid övningar och arbeten. Brandövningsplatsen i Troentorp togs ur bruk 2006. Vid en första provtagning 2007 var PFAS inte känt och ingick inte bland de ämnen som ska analyseras enligt Livsmedelverkets anvisningar för dricksvatten. Halterna upptäcktes därför först senare.
– Nu har vi tydliga markörer som visar att vi har PFAS här. Vi kommer att genomföra ytterligare provtagning redan under nästa vecka för att undersöka utbredningen. Provtagningarna sköts av oberoende konsulter men vi från kommunen kommer att vara behjälpliga. Vi tar det här på största allvar och vi utreder vidare så snabbt som möjligt. Vi har inte mer information i nuläget men det är viktigt för oss att berätta det vi vet och kommer fram till under utredningens gång.
Provresultat från vidare utredningar förväntas vara klara efter jul- och nyårshelgen. Om utredningarna visar på ytterligare spridning av PFAS i området kommer kommunen kontakta fler berörda fastighetsägare.
Miljöavdelningen i Båstads kommun har under året påbörjat en kartläggning av möjliga källor till PFAS-föroreningar i kommunen.
– Det är viktigt att identifiera källorna för att undvika fortsatt spridning av PFAS till mark och vatten, säger Michaela Sundström.
 
FAQ om PFAS

Vad är PFAS
PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen. De förekommer inte naturligt, utan började framställas i mitten av 1900-talet. Det finns 4700 olika PFAS-ämnen. De mest kända substanserna kallas PFOS och PFOA.
PFAS används eftersom de har eftertraktade tekniska egenskaper. Exempel är att de är fett-, smuts- och vattenavvisande. Tre av de mer kända ämnena är PFOS, PFHxS och PFOA. PFOS bryts nästan inte alls ner i naturen. Det lagras i djur och natur. Det är sedan 2008 förbjudet att använda PFOS, men de övriga ämnena används fortfarande i många olika produkter, bland annat för klädimpregnering, ytbehandling och rengöring.
PFAS används i en mängd olika produkter som exempelvis i vissa impregneringsmedel i textiler, läder och pappersförpackningar, skidvallor, GoreTex-produkter och kosmetika. Det mest kända användningsområdet i Sverige är brandskum (klass B).
PFAS-ämnen kan inte brytas ner fullständigt i miljön utan finns alltid kvar i en eller annan form. Många PFAS-ämnen misstänks vara skadliga och kan ansamlas i djur och människor. PFAS kan dessutom spridas långväga och är därför ett globalt problem. 
(Källa: Livsmedelsverket.se och Kemikalieinspektionen)

Vad står förkortningen PFAS för?
PFAS är en förkortning för per- och polyfluorerade alkylsubstanser. De kallas även per- och polyfluorerade ämnen, och högfluorerade ämnen.
PFAS är ett relativt nytt begrepp och fortfarande kan man hitta ord från förr, som “fluorkarboner” och “PFC “när företag pratar om PFAS. “Fluorkarbonfri” är till exempel fortfarande ett vanligt begrepp inom klädindustrin. Dessa gamla ord innefattar inte alltid hela gruppen PFAS, därför är det bra att fråga i butik om produkten man vill köpa verkligen är PFAS-fri.
(Källa: Livsmedelsverket.se Naturskyddsforeningen.se)

Hur farligt är PFAS för människor?
Forskning pågår och för många PFAS-ämnen saknas ännu tillräcklig kunskap om deras effekter på hälsan, men det finns starka skäl att anta att alla PFAS kan påverka hälsan.
De mest studerade PFAS-ämnena är PFOS och PFOA. Studier visar att dessa ämnen kan påverka bland annat levern, sköldkörtelhormoner och immunsystemet. Det finns studier av grupper av människor som fått i sig framför allt PFOS och PFOA via förorenade miljöer. Studierna visar att det finns ett samband mellan förhöjda halter av PFAS och ökade kolesterol-, fettsyra och urinsyrahalter i blodet hos människor. Andra befolkningsstudier har visat på samband mellan PFAS-halter i blodet och försämrat immunförsvar hos barn som exponerats under foster- och amningsperioden. PFOA har klassats som möjligen cancerframkallande. Risken för sjukdom bedöms dock vara liten, utifrån den kunskap som finns i dag. PFAS orsakar inte akuta hälsoproblem. (Källa: Livsmedelsverket.se)
Arbets- och miljömedicin vid Lunds och Göteborgs universitet genomför en rad forskningsstudier kopplat till förekomst av PFAS i Ronneby kommun (se pfas.blogg.lu.se Länk till annan webbplats.).
Observera! PFAS-ämnen är inte farliga att få i sig vid enstaka tillfällen. Det är en exponering av höga halter över längre tid, framför allt via mat och dricksvatten, som bör begränsas.

Hur farligt är PFAS för miljön?
PFAS förekommer överallt i miljön. Det stora problemet med PFAS är att ämnena inte bryts ner fullständigt i naturen. Vissa PFAS bryts inte ner alls. Andra PFAS-ämnen kan brytas ner till viss del, men då till andra PFAS-ämnen som i sin tur inte bryts ner. Det betyder att ämnena kan finnas kvar i miljön för alltid.
PFAS kan komma ut i miljön när ämnena produceras, när varorna används eller när de blir till avfall. Så länge man tillverkar och använder produkter och material som innehåller PFAS kommer ämnena i någon form att spridas och mängden PFAS i miljön kommer att öka över tid. (Källa: Kemikalieinspektionen)

Vilka gränsvärden finns det för PFAS?
Det finns idag inga juridiska gränsvärden för PFAS i livsmedel och dricksvatten. Livsmedelsverket har därför tagit fram rekommendationer till dricksvattenproducenter och kontrollmyndigheter om vilka åtgärder som bör vidtas för att sänka halterna av PFAS i dricksvatten på kort och lång sikt. Inom EU pågår för närvarande ett arbete för att ta fram juridiska gränsvärden som kommer att gälla i hela EU. Det finns dock olika rikt- och gränsvärden för PFAS i mark och i grundvatten. Värdena ändras och uppdateras efter hand som mer forskning görs. (Källa: Livsmedelsverket.se)
Information från Livsmedelsverket

Tolerabelt veckointag för PFAS
Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, fastställde 2020 sin bedömning av hur mycket PFAS man kan få i sig utan risk för hälsan. Det nya fastslagna hälsobaserade riktvärdet är 4,4 nanogram per kilo kroppsvikt och vecka (TVI) och gäller för fyra olika PFAS-ämnen tillsammans. Det innebär en kraftig sänkning av de tidigare tolerabla intagen för PFOS och PFOA från 2008.
(Källa: Livsmedelsverket.se)

Hur höga värden har uppmätts vid brandövningsplatsen i Troentorp?
Förhandsresultatet från dricksvattenbrunnen på industrimarken i Troentorp visar att halterna från två prover ligger på 895 nanogram/liter respektive 942 nanogram/liter. Endast en fastighet får sitt vatten från brunnen på industrimarken.

Vilka åtgärder vidtar kommunen?
Vi har varit i direktkontakt med närmst berörda och informerat om att PFAS har påträffats i närområdet. Nu väntar vidare utredningar som kommer att ligga till grund för de åtgärder som beslutas framöver. Vi erbjuder installation av reningsfilter för dricksvattentäkter som har för höga PFAS-halter.

Hur länge användes platsen i Troentorp som brandövningsplats?
Från 1987 fram till 2006.

Varför testar ni denna brunn just nu?
Det är känt att platsen har använts som brandövningsplats. Brandövningsplatser är en känd källa till PFAS-föroreningar och av den anledningen genomfördes undersökningen.

PFAS i maten
PFAS som släpps ut i miljön hamnar till slut i maten, eftersom de i princip inte kan brytas ner. I mat är det framför allt PFOS och PFOA som finns i störst mängd.
PFOS lagras lätt in i fisk och den allra största delen PFOS vi får i oss kommer från den fisk vi äter, medan många olika livsmedel kan innehålla PFOA. 
Här hittar du livsmedelsverkets rekommendationer gällande PFAS i livsmedel och dricksvatten.
Vad som gäller för förorenade områden kan du läsa mer om på naturvårdsverkets hemsida
(Källa: Livsmedelsverket.se)Riskhantering PFAS i dricksvatten och egenfångad fisk

Om dricksvattnet innehåller PFAS över 900 nanogram/liter
Undvik att dricka vattnet eller äta mat som tillagats med vattnet tills halterna sänks så långt som möjligt under 90 ng/liter. Vattnet kan fortfarande användas till disk, tvätt, toalett och dusch.
(Källa: Livsmedelsverket.se)

Jag har en egen brunn. Finns det skäl att kolla PFAS i mitt vatten?
Nej, inte i normala fall. Om du bor i närheten av en flygplats, en soptipp, ett reningsverk eller vissa industrier kan det finnas risk för PFAS. Då kan det vara befogat att ta prov. Hör med miljöavdelningen om du har sådana misstankar.

Ingår PFAS i ett brunnsvattenprov?
Nej, ett vanligt brunnsvattenprov omfattar bara bakterier och ett 20-tal enkla kemiska ämnen som järn, pH, nitrat.

Är alla PFAS tillåtna att använda idag?
Det är väldigt få PFAS-ämnen som är förbjudna i dag. Inom EU är ämnet PFOS förbjudet sedan 2008 och PFOA sedan 2020. Det finns dock vissa undantag.
Sverige och andra medlemsländer inom EU arbetar för att förbjuda PFAS som ämnesgrupp och inte bara enskilda ämnen. (Källa: Livsmedelsverket.se)

Kan jag hjälpa till att minska användningen av PFAS?
Som privatperson kan du bidra genom att fråga om varor och produkter innehåller PFAS-ämnen när du handlar och i stället efterfråga mindre farliga alternativ. (Källa: Livsmedelsverket.se)

Hur undviker jag att få i mig PFAS?
Majoriteten av den PFAS vi får i oss kommer från föroreningar i mat och dricksvatten. Utsläpp till naturen sker vid tillverkningen av produkter (som till exempel köksredskap med Teflon), vid användning av produkterna (tex skidvalla och skönhetsprodukter) och när produkterna blir avfall. (Källa: Livsmedelsverket.se)

Kan jag testa mig för att se om jag fått i mig höga halter av PFAS?
Det finns inga medicinska skäl till att ta blodprov för att bestämma halten av PFAS i kroppen. Man kan inte utifrån ett sådant svar förutsäga något om en persons hälsa eller risk för kommande sjukdom.
Du kanske har hört att det förekommer blodprovstagning. Det stämmer men dessa provtagningar sker inom olika forskningsprojekt, se mer info under fråga ”Hur farligt är PFAS för människor?”.

Guide om PFAS
PFAS är syntetiskt framställda kemikalier. Ibland kallas de även för högfluorerade ämnen. PFAS finns i miljön och har förorenat dricksvattnet på flera ställen i Sverige. Föroreningarna berör många aktörer i samhället och många myndigheter är involverade. Den här guiden är ett försök att guida dig rätt bland flera myndigheters information om PFAS.

Inlägget Höga halter av PFAS i dricksvattenbrunn i Troentorp dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar