Kommunfullmäktige 30 januari – Beslut i korthet

Här kan du läsa en kortfattad redogörelse över de beslut som fattades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 januari 2019. Justerat protokoll publiceras inom kort här på Båstads kommuns webbplats.
1. Del av Hemmeslöv 5:9 – Etablering norr om cirkulationsplatsen
Beslut:
Teknik och service föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat optionsavtal för del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9.
2. Bekräftelse angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
Beslut:
1. Båstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15 maj 1996 (”Borgensförbindelsen”), vari Båstads kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Båstads kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 2. Båstads kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Båstads kommun den 14 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 3. Båstads kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Båstads kommun den 14 november 2011, vari Båstads kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.4. Utse från och med 2019-01-01 tillträdande kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein och ekonomichef Elisabet Edner att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
3. Ändring av reglementen avseende alkohol- och serveringstillståndKS § 8 Dnr KS 001024/2017 – 200
1. Revideringen av kommunstyrelsens reglemente fastställs.
2. Revideringen av myndighetsnämndens reglemente fastställs.
4. Uppföljning av motion för ny VA-taxa för föreningar
Beslut:
Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på bidragsmodell för att delvis kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.
5.Uppdatering av regler för stöd till föreningar
Beslut:
Bilagt förslag till uppdatering av Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar antas och börjar gälla från den 1 januari 2019.
6.Uppdatering av regler för tomtförsäljning
Beslut.
Regler för tomtförsäljning revideras med följande tillägg:
– Kommunal tomt reserveras för sökanden i två månader. Reservationen kan förlängas maximalt 2 månader under förutsättning att särskilda skäl föreligger.
– Endast en ansökan per familj är giltig, det vill säga äkta makar och sam-/särboende.
7. Borgen – Sydvatten AB
Beslut: Såsom för egen skuld ingå borgen om 38 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader för Sydvatten AB:s låneförpliktelser
8. Val av revisor och ersättare till AW Media Skåne
Beslut:
Till revisor väljs Christer Lindén.
Till ersättare väljs Erik Lundvall
9. Avsägelse av samtliga uppdrag – Suzanne Kroksdotter (SD)
Beslut:
Avsägelsen godkänns.
10. Medborgarförslag – Båstads kommun ska driva en kommunal återbruksverksamhet
Beslut:
1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning.2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.3. Beslutet delges kommunfullmäktige.
11. Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande – Bjärehemmet
Beslut:
Frågan fick ställas.
12. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 2019-01-29 – Bjärehemmet
Beslut:
Interpellationen godkänns och får besvaras.
13. Fyllnadsval för ersättare i Vård- och omsorgsnämnden efter Suzanne Kroksdotter (SD)
Beslut: Till att ersätta Suzanne Kroksdotter i Vård- och omsorgsnämnden väljs Sebastian Gustafsson Strömbrink (SD)
14. Fyllnadsval för ersättare i Kommunstyrelsen efter Suzanne Kroksdotter(SD)
Beslut:
Till att ersätta Suzanne Kroksdotter som som ersättare i Kommunstyrelsen väljs Sebastian Gustafsson Strömbrink (SD).
15. Fyllnadsval för ersättare i Valnämnden efter Suzanne Kroksdotter (SD)
Beslut:
Till att ersätta Suzanne Kroksdotter som ersättare i Valnämnden väljs Sebastian Gustafsson Strömbrink (SD).

Inlägget Kommunfullmäktige 30 januari – Beslut i korthet dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar