Kommunfullmäktige beslutar om den nya översiktsplanen

Kommunfullmäktige beslutar om den nya översiktsplanen

Hur ska den fysiska miljön i Båstads kommun användas, utvecklas och bevaras i framtiden? Det är frågor som besvaras i kommunens nya översiktsplan. På onsdag 20 maj, ska översiktsplanen tas upp för antagande i kommunfullmäktige.
Översiktsplanen påbörjades 2013 när Samhällsbyggnad fick i uppdrag av dåvarande kommunfullmäktige att ta fram en ny översiktsplan. Det är en långsiktig plan som visar den politiska viljan och inriktningen för hur kommunen ska utvecklas framöver. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan är tänkt att ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
– Kommunen har jobbat med översiktsplanen i många år och därför är det glädjande att vi nu är klara. Jag är också glad för att det har varit en bra process. Alla har fått komma till tals, säger Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande.
Översiktsplanen fanns tillgänglig för granskning under perioden 18 november 2019 – 3 februari 2020. Under utställningstiden bjöds allmänheten in till sex olika träffar runt om i kommunens orter för att få diskutera och titta närmre på planen.
För att öka tillgängligheten av översiktsplanen är den digital. På så sätt underlättar man också för att kunna hålla den aktuell över tid.
– Att planen är digital ger oss en mer effektiv samhällsbyggnadsprocess som exempelvis gör att handläggningstiderna kan kortas. Den är tillgänglig för alla med en internetuppkoppling när som helst, varifrån som helst. En digital översiktsplan underlättar en kontinuerlig, löpande översiktsplanering eftersom det blir enklare för kommunen att hålla planen aktuell, säger Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare på Båstads kommun.
Att hålla planen aktuell är en viktig process då den ska spegla den rådande politiska viljan och fungerar vägledande för kommunens bygglovshandläggare och planarkitekter vid planläggning, och lovgivning.
– Med en aktuell översiktsplan blir det tydligt för olika myndigheter, för allmänheten och för exempelvis intressenter/exploatörer hur kommunen vill använda sin mark och varför, säger Klara Harmark-Peters.
Översiktsplanen har en central roll i kommuners arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. 2016 valdes en tillfällig beredning som skulle ta fram förslag till utvecklingsstrategier för översiktsplanen. I januari 2017 antog kommunfullmäktige utvecklingsstrategierna, vilka ligger till grund för planens strategiska inriktning. Den fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i kommunen. Ytor i stationsnära och centrala lägen samt noder för kollektivtrafik prioriteras för utveckling.
De kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik för Bjärehalvön ska bevaras medan bebyggelse ska samlas i och kring befintliga tätorter. Översiktsplanen grundas även på inriktningsdokument för Båstad, Grevie och Förslöv, vilka har arbetats in i planen.
– Vi har tagit hänsyn till det som är unikt i våra samhällen och i vår natur. Det har varit viktigt i arbetet med översiktsplanen att vi vill skapa boendemöjligheter för alla människor, säger Ingela Stefansson (S), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.
Se översiktsplanen här. 
Se manual till översiktsplanen här.
 
 

”Helheten är det viktiga med översiktsplanen. Vi visar vad vi vill prioritera och hur vi ser på kommunens utveckling framöver. Viktigt för oss har bland annat varit hållbarhetsfrågor, att skapa goda förutsättningar för varierade former av åretruntboende och vi har strävat efter att skapa runda centrumbildningar som ger goda möjligheter till närhet och service,” säger Johan Olsson Swanstein.

Inlägget Kommunfullmäktige beslutar om den nya översiktsplanen dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar