Kommunstyrelsen står bakom grundskolestruktur på norra sidan

Kommunstyrelsen valde på onsdagens möte att ställa sig bakom förvaltningens förslag till grundskolestruktur på norra sidan av Båstads kommun för åren 2020-2028.
I samband med att kommunfullmäktige den 27 mars 2019 antog förslaget om en Likvärdig förskole- och grundskolestruktur för norra och södra sidan i Båstads kommun ingick ett uppdrag att göra en fördjupad studie kring kommunens norra sidas skolorganisation – Strandängsskolan, Östra Karups skola samt den i planprocess föreslagna skolan i Hemmeslöv.
2019 hade Båstads kommun cirka 1600 folkbokförda barn i skolåldern 6-16 år. Det totala elevantalet i kommunens skolor uppgick hösten 2019 till cirka 1430. Befolkningsprognosen för 2028 visar på en ökning till cirka 2080 folkbokförda barn i skolåldern 6-16 år.
Skolorganisationen på kommunens södra sida, med omorganisationen med om- och tillbyggnad av Förslövs skola och nybyggnationen av Västra Karups skola, är väl dimensionerad och kommer kunna ta emot den tillväxt som södra sidan förväntas ha under de kommande åren.
På onsdagens sammanträde presenterades den utredning som Barn och skola samt Teknik och Service har sammanställt. Utredningen för norra sidan visar att det finns en viss outnyttjad kapacitet på Strandängsskolan samt Östra Karups skola. För att möjliggöra ett nyttjande av kapacitet krävs ett antal åtgärder framför allt på Strandängsskolan men även på Östra Karups skola.
Utredningen har bland annat analyserat prognoser och elevstatistik, behov av antal klasser och ytbehov, analys och status för samtliga lokaler vid Strandängsskolan och Östra Karups skola. Man har även tittat på vilka möjligheter som finns för anpassning och upprustning av befintliga lokaler för att motsvara moderna lärmiljöer och ett modernt pedagogiskt arbetssätt.
Under utredningens gång har Barn och skola även bjudit in till nio workshops fördelat på fyra elevråd, två föräldraråd, två tillfällen för medarbetare och ett tillfälle för rektorerna för de aktuella skolorna.
– Det har varit värdefullt och viktigt att bjuda in eleverna till workshops och ta in deras synpunkter i det framtagna förslaget, säger Inga-Britt Henriksson, skolchef Båstads kommun.
Vid samtliga workshops med eleverna framkom betydelsen av utemiljön, vilket man vill ta hänsyn till och man kommer även fortsätta planera utemiljön tillsammans med eleverna i en eventuell programhandling.
I samband med att Strandängsskolan organiseras om utifrån förslaget kommer detta få konsekvenser för Östra Karups skola. Strandängsskolan kommer med ett ökat elevunderlag fullt ut att nyttja samtliga specialsalar och ytterligare klassrum på enheten. Detta innebär att en översyn av möjligheten att utöka Östra Karups organisation med ett till två klassrum, slöjd och hemkunskapssalar bör göras.
Behovet av en ny skola i Hemmeslöv kan med detta förslag senareläggas efter planperioden till cirka år 2028.
Slutgiltigt beslut om grundskolestrukturen fattas av kommunfullmäktige.

Inlägget Kommunstyrelsen står bakom grundskolestruktur på norra sidan dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar