Miljöbokslutet belyser höjdpunkter och utmaningar

Miljöbokslutet belyser höjdpunkter och utmaningar

Kommunfullmäktige i Båstads kommun godkände under onsdagskvällen miljöbokslutet för 2020. Miljöbokslutet visar det arbete som gjorts under det gångna året i Båstads kommun och ger en generell bild av tillståndet för miljön på regional och nationell nivå.
– Bokslutet är ett kvitto på det omfattande miljöarbete som utförs i kommunens verksamheter idag, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör.
För tredje året i rad sammanställdes Båstads kommuns miljöbokslut. Bokslutet lyfter fram höjdpunkter från året som gått och syftar till att informera och inspirera medborgare, näringsliv och besökare.
– Bokslutet är till för att informera och ge en samlad bild av kommunens miljöarbete. Miljöbokslutet kan också fungera som vägledning när prioriteringar ska göras i budgetarbetet genom att synliggöra områden där insatser behövs, säger Charlotte Rosenlund Sjövall.
Inriktningen för kommunens miljöarbete pekas ut i Båstads kommuns Miljö och Energiprogram 2012-2022. Ambitionen är att vara föregångare i miljö- och energiarbetet och visa vilka positiva effekter detta får på det ekologiska, sociala och ekonomiska planet. Det som bokslutet belyser är främst det arbete som gjorts under året samt följer upp nationella och lokala nyckeltal. Båstads kommuns Miljö- och energiprogram pekar ut fem övergripande områden vilka baseras på de nationella miljökvalitetsmålen:

Vatten
Natur och ekosystem
Energi och klimat
Transporter
Bebyggd miljö

Under varje övergripande område finns det ett antal strategiska inriktningsmål identifierade. De lokala målen är en viljeinriktning för Båstads kommun och arbetet med dessa frågor har sin grund i lagstiftningen genom bland annat miljöbalken och av riksdagen fastställda handlingsprogram för miljöarbetet i Sverige.
– Syftet med det kommunala miljöarbetet är att bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Kommunen arbetar med miljö på många olika sätt och nivåer. Till exempel genom miljöavdelningens tillsyn och i egenskap av verksamhetsutövare. Upphandling av varor och tjänster, drift av fastigheter och transporter är alla områden där miljöaspekter kommer in, säger Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare som samordnat och skrivit fram kommunens miljöbokslut.
Under 2020 har det bland annat, med stöd av statliga bidrag för lokala naturvårdsprojekt, arbetats med anläggning av våtmark och ängsmark på flera platser vilket gynnar den biologiska mångfalden. Översiktsplanen blev antagen i maj och har en central roll i kommunens arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Inom måltidsverksamheten och kommunens skolor märktes miljöarbetet genom att man i mars genomförde en klimatvecka med fokus på klimatsmart mat.
Bokslutet tar också upp de utmaningar kommunen står inför, som till exempel tillgång och skydd av grundvatten, skydd mot översvämning och erosion.
– Bokslutet är ett kvitto på det omfattande miljöarbete som utförs i kommunens verksamheter idag. Det ger också kommunen den inriktning vi behöver för att fortsätta arbeta mot en positiv utveckling av miljömålen, säger Charlotte Rosenlund Sjövall.
Läs mer: Ta del av Båstads kommuns miljöbokslut (PDF)

Under 2020 har det, med stöd av statliga bidrag för lokala naturvårdsprojekt, arbetats med anläggning av våtmark och ängsmark på flera platser vilket gynnar den biologiska mångfalden.

Inlägget Miljöbokslutet belyser höjdpunkter och utmaningar dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar