Nytt från kommunfullmäktige – april 2023

Nytt från kommunfullmäktige – april 2023

Kommunfullmäktige beslutade på senaste mötet bland annat om inträde i Räddningstjänsten Skåne Nordväst, årsredovisningen 2022 samt miljöbokslutet för 2022.
 
Inträde i Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Kommunfullmäktige har beslutat att Båstads kommun ska begära inträde i kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst, RSNV.
I tidigare utredning har det framkommit att ett medlemskap i kommunförbundet RSNV är det bästa alternativet för en effektiv och ändamålsenlig räddningstjänst som långsiktigt klarar både det förebyggande och det operativa uppdraget.
Förvaltningen har därefter förhandlat om organisatoriska och ekonomiska förutsättningar vid ett inträde i RSNV. I den operativa organisationen kommer RSNV att behålla nuvarande dimensionering och brandstationerna i Båstad, Förslöv och Torekov. Den operativa samverkan med Laholm kommer också att kvarstå. Räddningscentralen RC Bårslöv kommer att ansvara för systemledningen.
 
Årsredovisning 2022 för Båstads kommun
Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna årsredovisningen för 2022.
Båstad kommuns resultat 2022 uppgår till 76,2 miljoner kronor. Exklusive exploateringsintäkter uppgår resultatet till 60,4 miljoner kronor. Resultatet exklusive exploateringsintäkter uppgår till 6,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultat är därmed betydligt bättre än resultatmålet för 2022 som var på 2 procent.
Kommunens budgeterade resultat för året var 25,5 miljoner kronor, vilket ger en positiv budgetavvikelse om 50,7 miljoner kronor. Skatteintäkter och generella statsbidragen står för den största budgetavvikelsen, vilket beror på att rikets skatteunderlag har utvecklat sig bättre än de prognoser Sveriges Kommuner och Regioner SKR gjorde under hösten 2021
Resultatet för den senaste 10-årsperioden uppgår till 2,3 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag vilket innebär att det långsiktiga målet med ett resultat på 3 procent ännu inte uppfyllts. Kommunen har under de senaste åren haft ett stort investeringsbehov och för de kommande åren är investeringsbudgeten fortsatt hög. För att inte försvaga kommunens ekonomiska ställning krävs det att kommunens resultat över tid motsvarar 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
I samband med årsredovisningen följs åtta verksamhetsmål upp som ska bedöma om kommunens verksamhet har uppnått god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.
Principen för verksamhetsperspektivet innebär att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Av de åtta målen anses fyra vara uppfyllda och fyra delvis uppfyllda. Då hälften av verksamhetsmålen är uppfyllda anses verksamhetsperspektivet för god ekonomisk hushållning delvis vara uppfyllt.
Tjänsteskrivelse – årsredovisning 2022 för Båstads kommun
Årsredovisning 2022
Revisionsrapport 2022 – granskning av årsredovisningen
Revisionsberättelse
Revisorernas redogörelse
 
Miljöbokslut 2022 för Båstads kommun
Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna miljöbokslutet för 2022. De beslutade också att inte ta fram ett miljöbokslut för 2023 eftersom miljö- och energiprogrammet ses över.
Sammanfattningsvis går det att säga att mycket miljöarbete har gjorts under året för att kommunen ska verka för ett hållbart samhälle. Många åtgärder sker i det dagliga arbetet som en naturlig del av verksamheten. Under 2022 har dessutom ett antal specifika aktiviteter genomförts och ett axplock av dessa framgår i miljöbokslutet.
Nuvarande miljö- och energiprogram upphör att gälla 2022. Det har gjorts en utvärdering av nuvarande program med representanter från kommunen, Båstad Turism och Näringsliv, Båstadhem, naturskyddsföreningen och forskare. Slutsatserna från detta arbete ska ligga till grund till en nystart för kommunens miljöarbete.
Tjänsteskrivelse – miljöbokslut 2022 för Båstads kommun
Miljöbokslut 2022
 
Ärendelista och protokoll
Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.
Diariet för Båstads kommun
 

Inlägget Nytt från kommunfullmäktige – april 2023 dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar