Nytt från kommunfullmäktige – februari 2023

Nytt från kommunfullmäktige – februari 2023

Kommunfullmäktige beslutade på senaste mötet bland annat om översyn av taxor och ordningsföreskrifter för uthyrning av allmän plats, svar på motionen – ge oss naturen tillbaka och en väckt motion som handlar om äldres sexuella hälsa.
 
Översyn av taxor och ordningsföreskrifter för uthyrning av allmän plats
Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna nya taxor gällande uthyrning av offentlig plats. De beslutade också att godkänna revideringen av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för torghandel inom Båstads kommun.
Tjänsteskrivelse – Översyn av taxorna för upplåtelse av allmän platsTaxor för torg och offentlig plats 2023 inom Båstads kommunAllmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Båstads kommun – reviderad version
 
Svar på motion – ge oss naturen tillbaka
I våras lämnade Bjärepartiet in en motion som handlade om att man vill återskapa så mycket natur som möjligt på kommunens marker men även i invånarnas trädgårdar. Inspirationen kom från Hjörrings kommun i Danmark där man bland annat har uppmuntrat invånare till plantering och sådd och delat ut fröer till dem. Skolbarn och trädgårdsintresserade var också involverade i att samla in vilda fröer för att sen sprida dessa på kommunens grönytor.
Kommunfullmäktig beslutade att avslå motionen. I förvaltningens svar framgår det att driva ett projekt likt det i Hjörring kräver stora resurser för att lyckas. Det är inte genomförbart i den befintliga organisationen och budgeten. Men genom att fortsätta det påbörjade arbetet med biologisk mångfald tror förvaltningen att man kan uppnå delar av de mål som finns i motionen över lite tid.
Tjänsteskrivelse – svar på motionMotion – ge oss naturen tillbaka
 
Väckt motion – äldres sexuella hälsa
Kommunfullmäktige har beslutat att skicka motionen till förvaltningen för att undersöka och besvara frågan.
Centerpartiet har lämnat in en motion som handlar om äldres sexuella hälsa. I motionen framgår det att det finns internationell forskning som visar att människors sexuella välbefinnande har koppling till deras generella hälsa och upplevda livskvalitet. Motionären lyfter ett exempel från ett vård- och omsorgsboende där man med små medel och ändrade rutiner och arbetssätt nu arbetar aktivt med att möta de äldres sexuella behov. Till exempel så knackar personal nu på dörren innan de går in till de äldre och RFSU höll i en föreläsning.
Centerpartiet vill därför att vård- och omsorgsnämnden ska besluta

Att all personal inom vård- och omsorg utbildas inom äldres sexualitet och hur man bemöter detta på bästa sätt.
Att man på kommunens vård- och omsorgsboenden inför rutiner och arbetssätt som liknar det på boendet i exemplet.

TjänsteskrivelseMotion – äldres sexuella hälsa
 
Se mötet i efterhand
Du kan se hela mötet i efterhand på Youtube.
Kommunfullmäktige 15 februari 2023
 
Ärendelista och protokoll
Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.
Diariet för Båstads kommun

Inlägget Nytt från kommunfullmäktige – februari 2023 dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar