Nytt från kommunfullmäktige – mars 2023

Nytt från kommunfullmäktige – mars 2023

Kommunfullmäktige beslutade på senaste mötet bland annat om en ny taxa enligt alkohollagen, svar på motion om lastbilsparkering samt ett medborgarförslag om klippning av kommunens grönytor.
 
Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen
Kommunens miljöavdelning bedömer att kommunens taxa från 2018 som rör avgifter inom alkohollagens område för prövning, för hantering av anmälningsärenden och för tillsyns behöver revideras. Detta beroende på att vissa typer av prövning, anmälan och tillsyn inte finns med i taxan och därmed inte heller går att ta ut avgift för. En del av de avgifter som finns i taxan har också visat sig vara för låga och inte motsvara den tid som behöver läggas på handläggning av ärendena.
Den föreslagna reviderade taxan utgår från en timavgift som multipliceras med det antal timmar som en handläggning av en ansökan/anmälan av erfarenhet beräknas ta. Timavgiften, på 1035 kr, ligger på samma nivå som för miljöbalkstillsyn och tillsyn av tobak och tobaksliknande produkter.
Kommunfullmäktige beslutade att fastställa den nya taxan som ska gälla från och med den 1 april 2023.
Tjänsteskrivelse – Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen
 
Väckt motion – Lastbilsparkering
Centerpartiet har lämnat in en motion där de yrkar på att kommunen snarast antingen gör en detaljplan som tillåter uppställningsplatser för tung trafik eller anlägger minst två uppställningsplatser/parkeringsplatser för tung trafik i kommunen. De skriver också att lämpliga platser för detta kan vara i Förslöv vid upplagsplatsen vid väg 105 och vid Båstad Entré vid väg 115.
Motionen redovisades och skickades till kommunstyrelsen för beredning.
Väckt motion – Lastbilsparkering
 
 Väckt medborgarförslag – Klippning av kommunens grönytor
En invånare har skickat in ett medborgarförslag gällande klippning av kommunens grönytor. Hen vill värna den biologiska mångfalden och skriver att kommunen inte ska klippa sina grönytor mer än en gång per år.
Fullmäktige beslutade att skicka förslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Väckt medborgarförslag – Klippning av kommunens grönytor
 
Ärendelista och protokoll
Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.
Diariet för Båstads kommun
 

Inlägget Nytt från kommunfullmäktige – mars 2023 dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar