Nytt från kommunstyrelsen – februari 2022

Nytt från kommunstyrelsen – februari 2022

På kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades bland annat att fastigheten Plommonet 1 i centrala Båstad ska rivas efter år av inomhusmiljöproblem och planering av cirka 20 korttidsplatser intill äldreboendet Haga Park ska påbörjas.
 
Planering av nytt korttidsboende påbörjas vid Haga Park
Korttidsvården i Båstads kommun håller hög kvalitet men har för få platser. Cirka hälften av vård- och omsorgstagarna med behov av korttidsplats kan få plats i egen regi, resterande erbjuds istället extern korttidsplats som köps utifrån upphandlingsavtal tecknat av Skånes kommuner. Under 2021 har förvaltningen köpt 8,4 externa platser i genomsnitt varje månad.
Kommunstyrelsen beslutade att ge Båstadhem uppdrag att skyndsamt påbörja planering av ett nytt korttidsboende med cirka 20 platser i anslutning till Haga Park.
 
Beslut om rivning av Plommonet 1
Fastigheten Plommonet 1 i centrala Båstad som tidigare varit kontor för bland annat Försäkringskassan och kommunala verksamheter ska rivas. Byggnaden har stått tom sedan 2015 på grund av inomhusmiljöproblem.
Byggnaden har dragits med inomhusmiljöproblem sedan den uppfördes i slutet av 1980-talet. Två större skadeutredningar har genomförts och vid den senaste utredningen från juni 2018 visar bland annat att regnvatten tagit sig in i byggnaden med fuktskador till följd.
Kostnad för rivning och medförande markarbeten beräknas till cirka 1,5 Mkr. Medel till rivningen tas från kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter 2022.
 
Antagande för Näringslivsstrategi för Båstads kommun
Under hösten 2021 har Båstads kommun och Båstad Turism och Näringsliv i samarbete med Place Promotion arbetat med en process att ta fram en näringslivsstrategi för Båstads kommun. Syftet med strategin är att skapa gemensamma prioriteringar, värderingar och visioner för hur näringslivsutveckling och ett gott företagsklimat ska bidra till långsiktig hållbar näringslivsutveckling och tillväxt i Båstad kommun.
Båstads kommuns näringslivsstrategi är ett övergripande styrdokument som gäller för kommunen som helhet. Strategin gäller mellan 2022-2027 och revideras därefter.
Kommunstyrelsen valde att godkänna förslaget på näringslivsstrategin. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige varefter strategin börjar gälla.
Läs mer om ärendena i kommunens webbdiarium

Inlägget Nytt från kommunstyrelsen – februari 2022 dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar