Nytt från kommunstyrelsen – juni 2023

Nytt från kommunstyrelsen – juni 2023

På sista kommunstyrelsen innan sommaren fattades det beslut om bland annat  att den fördjupade översiktsplanen för Torekov ska ut på samråd, planbesked för del av Boarp 2:25, Norrviken samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderat miljö- och energiprogram.
 
Fördjupad översiktsplan för Torekov – beslut om samråd
Kommunstyrelsen har beslutat att förslaget till fördjupad översiktsplan för Torekov ska ställas ut för samråd. Till planen hör också en miljökonsekvensbeskrivning.
En fördjupad översiktsplan är en ändring av den övergripande översiktsplanen för ett geografiskt avgränsat område. Den fördjupade översiktsplanen för Torekov ska gälla till och med 2040. Syftet med planen är att strategiskt studera ortens utveckling. Målet är att skapa förutsättningar för en tillgänglig, hållbar och levande by året runt. Och med en mer varierad demografisk struktur.
Den fördjupade översiktsplanen för Torekov kommer att ställas ut på samråd från mitten av juni till och med augusti 2023.
Tjänsteskrivelse fördjupad översiktsplan för Torekov 2040 – beslut om samråd
Fördjupad översiktsplan
Kulturhistorisk bebyggelseinventering Torekov 2023
Miljökonsekvensbeskrivning
Karta
 
Beslut om planbesked för del av Boarp 2:25, Norrviken
Kommunstyrelsen har beslutat att inte inleda en planläggning för att ändra detaljplanen för del av fastigheten Boarp 2:25.
Norrvikens trädgårdar AB har ansökt om planbesked för del av fastigheten Boarp 2:25. I det aktuella förslaget till ligger närmsta flerbostadshus 100 meter från japanska trädgården. Förvaltningens bedömning är att det inte är lämpligt att planlägga Boarp 2:25 för ytterligare bostadsbebyggelse. Till grund för bedömningen ligger kommunens översiktsplan och strategiska ställningstaganden, värdefulla natur- och kulturmiljöer på och omkring platsen samt en risk för påtaglig skada på riksintressen.
Tjänsteskrivelse – beslut om planbesked för del av Boarp 2:25
Revidering av ansökan
 
Revidering av miljö- och energiprogram – beslut om uppdrag
Kommunstyrelsen har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderat miljö- och energiprogram inklusive en handlingsplan för kommunen.
En kommission har varit tillsatt för att göra en översyn av tidigare program och ta fram förslag på revideringar av inriktningar och mål. Det reviderade miljö- och energiprogram ska utgå från de slutsatser som framkommer i kommissionens rapport.
Tjänsteskrivelse miljö- och energiprogram
Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-2022
Översyn av miljö- och energiprogram
 
Ärendelista och protokoll
Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.
Diariet för Båstads kommun

Inlägget Nytt från kommunstyrelsen – juni 2023 dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar