Politiska styrningen av Individ och familj utreds

Under kommunstyrelsens sammanträde den 4 december fanns ett extra informationsärende om situationen inom Individ och familj.
Det var utbildningsnämndens ordförande Thomas Nerd (S) som hade väckt ärendet genom en skrivelse som handlar dels om den nuvarande situationen inom Individ och familj dels om ett möte i utbildningsnämnden under den förra mandatperioden. Vid det nämnda mötet i mars 2018 fick utbildningsnämnden ta del av en rapport från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och rapporten innehöll bland annat ett antal förbättringsförslag kring verksamheten inom Individ och familj. Att det redan då påtalades brister inom verksamheten har inte framkommit tidigare under hösten i år när missförhållanden uppdagats och utretts.
Thomas Nerds skrivelse och den efterföljande diskussionen på kommunstyrelsens sammanträde ledde fram till att han och kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) fick i uppdrag att komma tillbaka till kommunstyrelsen med ett förslag kring att förstärka den politiska styrningen av frågorna inom Individ och familj.– Jag kommer att titta på detta och komma med ett förslag i början av nästa år, säger Johan Olsson Swanstein.
 
Det som för närvarande pågår i hanteringen av de tidigare upptäckta problemen inom Individ och familj är ett omfattande utredningsarbete av såväl ansvarsfrågor som de Lex Sarahärenden som upptäckts, och en översyn av rutiner och bemanningsfrågor. Lena Täringskog som är tillförordnad chef för Individ och familj sedan i mitten av november säger att ett flertal åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med de missförhållanden som uppdagades i samband med Lex Sarah- anmälningarna i oktober. – Det är ur vår synvinkel omöjligt att ordna upp allt med snabba lösningar. Det behövs tid för att successivt bygga upp verksamheten till att vara den socialtjänst som vi alla önskar, och alla medarbetare lägger ned engagemang och tid för att uppnå kvalitet i verksamhetens alla delar, säger hon.
Fokus ligger just nu på att förstärka mottagningsenheten med en enhetschef och konsulter har anlitats. Därutöver har en konsult anlitats för att skapa ett systematiskt kvalitetsarbete, och konsulten ska tillsammans med medarbetarna upprätta rutiner och processer för varje del. Lena Täringskog menar att verksamheten är på väg åt rätt håll och även om det stundtals varit en kaosartad höst är det inte det längre. Det är en bild som även kommundirektör Erik Lidberg delar.– Vi befinner oss i en svår situation men när jag ser allt det bra arbete som görs känns det ändå hoppfullt. Vi mycket arbete kvar och det kommer att pågå under en lång tid, men Lena och hennes medarbetare arbetar metodiskt och noggrant, säger han.

Inlägget Politiska styrningen av Individ och familj utreds dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar