Rester av bekämpningsmedel i dricksvattnet i Båstads kommun

Rester av bekämpningsmedel i dricksvattnet i Båstads kommun

NSVA har hittat rester av bekämpningsmedel i dricksvattenbrunnar i Båstad tätort med omnejd. Fynden har gjorts efter den senaste tidens utökade provtagning i området.
– Vi letade efter fler typer av bekämpningsmedelsrester än vad som är vanligt att analysera eftersom vi vill planera för framtida reningsbehov. Inför denna undersökning bestämde vi oss för att ta fram ett mer omfattande vattenprovspaket liknande ett som används i Danmark, eftersom de skånska förutsättningarna kring grundvatten liknar de danska, säger Jonas Håkansson, avdelningschef dricksvatten NSVA.
Några av provresultaten visar halter över gällande gränsvärden för Kloridazon och Tolylfluanid. När det inträffar är VA-huvudmannen skyldig att informera konsumenterna. Livsmedelsverket har gjort en riskvärdering som visar att uppmätta halter inte utgör någon akut eller kronisk risk för konsumenterna. Av den anledningen bedömer NSVA och Miljöavdelningen i Båstads kommun att vattnet kan användas som vanligt.
Var kommer föroreningarna ifrån?
– Sannolikt är det ett resultat av många års användning av bekämpningsmedel. Att Kloridazon och Tolylfluanid upptäckts först nu beror på att man tidigare inte har analyserat dessa ämnen. Båstad är en odlingsrik kommun och historiska föroreningar som har tagit sig ner till grundvattnet är ett känt problem som både vi och NSVA jobbar aktivt för att komma till rätta med, säger Michaela Sundström, miljöchef på Båstads kommun.
Vad händer nu?
NSVA kommer att utreda och följa upp resultaten i samråd med miljöavdelningen på Båstads kommun. Ett åtgärdsprogram för att få ner halterna till under gällande gränsvärden ska tas fram.
Fakta: Gränsvärden
Gränsvärdet för rester av bekämpningsmedel i dricksvatten är från den 25 december 2003 gemensamt inom EU och är 0,1 mikrogram per liter (0,0001 mg/l) för en enskild substans och totalt maximalt 0,5 mikrogram per liter (0,0005 mg/l) om flera substanser förekommer i samma prov. Se fördjupad information om gränsvärden hos Livsmedelsverket.
 

Substans

Hälsomässigt acceptabel högsta halt (μg/l)

 

Vuxna

Barn (1-3 år)

Spädbarn (under 1 år)

Högsta uppmätta halt, Båstad

Kloridazon

600

200

133

0,25

Tolylfluanid

600

200

133

0,11

Kloridazon används som ingrediens i produkter vid bekämpning mot ogräs i odlingar. Ämnet är förbjudet i Sverige sedan november 2016.
Tolylfluanid används som ingrediens i produkter vid bekämpning av till exempel svamppåväxt eller i träskyddsmedel. Ämnet är förbjudet i Sverige sedan februari 2007.
Källa: Livsmedelsverket

Frågor och svar
Hur farligt är Kloridazon och Tolylfluanid? Vad har bekämpningsmedlet för hälsorisker?
Acceptansgräns SLV, SLV. Enligt Livsmedelsverket är bekämpningsmedlen ej akut toxiska, vilket innebär att man måste få i sig väldigt höga halter för att det ska bli någon negativ hälsopåverkan. Livsmedelsverkets hälsomässigt acceptabla högsta halt bygger på ett dagligt intag av två liter vatten i 70 år. De uppmätta halterna ligger långt under de hälsomässigt acceptabla högsta halterna.
Vad är Kloridazon och Tolylfluanid för bekämpningsmedel?
Enligt livsmedelsverket används Kloridazon som ingrediens i produkter vid bekämpning mot ogräs i odlingar. Kloridazon är förbjudet i Sverige sedan november 2016. Tolylfluanid används, enligt Livsmedelsverket, som ingrediens i produkter vid bekämpning av till exempel svamppåväxt eller i träskyddsmedel. Tolylfluanid är förbjudet i Sverige sedan februari 2007.
Hur kan jag som privatperson skydda mig mot dessa bekämpningsmedel?
Att rena dricksvatten från bekämpningsmedel kan vara svårt och komplicerat. Kokning hjälper inte.
Varför har ni inte gått ut med information tidigare? Hur länge har ni vetat att det finns bekämpningsmedel i dricksvattnet?
Det första provet togs av NSVA i början av 2020  och resultatet av testningen låg strax under gränsvärdet. Eftersom NSVA såg spår av bekämpningsmedlen har man fortsatt att utreda för att få en uppfattning om hur omfattande problematiken är. Efter den utökade provtagningen har man konstaterat att halterna är konstanta och att åtgärder krävs.
Varför har ni inte informerat om förekomsten av dessa bekämpningsmedel tidigare?
De uppmätta halterna som inledningsvis uppmättes låg under gränsvärdena och fick bedömningen tjänligt.
Kan det finnas annat i vattnet som vi inte känner till? Finns det bekämpningsmedel i fler vattenverk i NSVAs ägarkommuner?
NSVA kontrollerar bekämpningsmedel två gånger per månad i alla områden i kommunen (totalt 22 stycken) enligt de krav som finns i lagstiftningen och då ingår bekämpningsmedel. Kloridazon och Tolylfluanid ingår inte i det lagstiftade kontrollprogrammet.
Om man misstänker att det kan finnas andra bekämpningsmedel i vattnet ska det kontrolleras. I nuläget finns ingen sådan kännedom eller misstanke om att det kan förekomma andra ämnen i dricksvattnet.
Vad händer nu?
Det pågår en utredning som får visa vilka åtgärder vi behöver göra. Uppföljande provtagning genomförs. Miljöavdelningen kommer att göra en inventering för att undersöka om det finns historiska föroreningar som kan ha bidragit till de uppmätta halterna vi ser idag.
Hur ofta tar ni prov efter bekämpningsmedel? Varför tar man inga prov hemma hos folk?
NSVA kontrollerar bekämpningsmedel två gånger per månad i alla områden i kommunen (totalt 22 stycken) enligt de krav som finns i lagstiftningen och då ingår bekämpningsmedel. Kloridazon och Tolylfluanid ingår inte i det lagstiftade kontrollprogrammet.
När får vi ny information?
Vi kommer att uppdatera löpande.

Inlägget Rester av bekämpningsmedel i dricksvattnet i Båstads kommun dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar