Revisionen klar med rapport om Individ och familj

Revisionen klar med rapport om Individ och familj

När missförhållanden uppdagades inom kommunens verksamhet Individ och familj i höstas startades en granskning av det som skett. Granskningsrapporten är nu klar och presenterades den 18 mars.
Granskningen beställdes av kommunrevisionen i höstas och det är företaget EY som gjort granskningen och skrivet rapporten. Det formella uppdraget var att granska om utbildningsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheten Individ och familj samt en ändamålsenlig myndighetshandläggning inom verksamheten. Granskningen avser verksamhetsåret 2019.– Rapporten bekräftar bilden av hur den aktuella verksamheten har fungerat. Det som är positivt i sammanhanget är att vi redan har kommit igång med flera av de åtgärder som granskningen föreslår, säger kommundirektör Erik Lidberg.
Under tiden granskningen pågått har kommunen jobbat med förbättringsåtgärder inom Individ och familj. Några av sakerna som genomförts eller som pågår är:

Ny tillförordnad chef för Individ och familj har utsetts.
Individ och familj har organisatoriskt flyttats från verksamhetsområdet Bildning och arbete till verksamhetsområdet Vård och omsorg för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för verksamheten.
Den politiska styrningen av frågor som rör individ- och familjeomsorgen har utretts och det finns ett förslag både för en kortsiktig och en långsiktig lösning.
En handlingsplan för verksamhetsstärkande åtgärder har tagits fram. Arbete med att genomföra handlingsplanen pågår. Handlingsplanen rymmer en mängd åtgärder som ska förbättra bland annat handläggningen av ärenden, arbetsmiljön, arbetet med riktlinjer och rutiner, uppföljning och ekonomi.
Beslut om att stärka verksamheten ekonomiskt med 4,7 miljoner kronor (fördelat på tre år) har fattats av kommunstyrelsen. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige den 25 mars.

– Som rapporten visar har vi en tuff period både bakom och framför oss inom Individ och familj. Det finns mängder av utmaningar vilket tydligt framgår av revisionsrapporten. Rapporten blir nu underlag i det påbörjade arbetet med en handlingsplan men jag känner mig trygg i att vi tillsammans ska klara av att vända detta och att vi ska lyckas skapa en välfungerande socialtjänst, säger Lena Täringskog som är tillförordnad chef för Individ och familj.
Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), kommenterar rapporten:– I allt väsentligt bekräftar rapporten redan kända sakförhållanden. Rapporten överensstämmer också i det stora hela med den anmälan som utbildningsnämnden gjorde till IVO i början av november 2019 om brister i verksamhet och i enskilda ärenden. De bedömningar och förslag till åtgärder som framgår av rapporten är rimliga, säger han.
Utbildningsnämndens ordförande, Thomas Nerd (S), lämnar följande kommentar:– Det har utlovats att rapporten skulle behandla ansvarsfrågan. Det är beklagligt att det inte sker. Det lämnar den frågan öppen och kan bli föremål för fortsatta spekulationer och diskussion. Nu väntar vi in kommande revisionsberättelse för 2019 där vi kan få hela bilden klar för oss, säger han.
Utbildningsnämnden vice ordförande, Susanne Jung (M), lämnar följande kommentar:– Utbildningsnämnden har under hösten 2019 arbetat med att ta fram en handlingsplan för att rätta till bristerna, en förstärkt organisation har skapats, nämnden har begärt extra resurser hos kommunfullmäktige och personalbemanningen på förvaltningen har stärkts. Med början under hösten 2019 har den ekonomiska uppföljningen förbättrats, säger hon.

Inlägget Revisionen klar med rapport om Individ och familj dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar