Tillsyn av äldreomsorgen på särskilda boenden

Tillsyn av äldreomsorgen på särskilda boenden

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört en tillsyn av medicinsk vård och behandling för personer som bor på särskilda boenden för äldre. IVO: beslut visar på att kommunen brister vid två av fyra punkter. Granskningen av Båstads kommun är en del i IVO:s tillsyn av alla kommuner som har särskilda boenden för äldre i egen regi.
I sin granskning riktar  IVO kritik mot Båstads kommuns sätt att

göra medicinska bedömningar
läkemedelshanteringen inte sker på ett patientsäkert sätt.

I granskningen framkommer det också att IVO inte funnit några brister gällande kommunens dokumentation och personalkontinuitet samt vård i livets slutskede.
IVOS:s kritik kring medicinska bedömningar och läkemedelsdelegering liknar kritiken som riktats mot andra kommuner som också har granskats.
Senast den 3 juli 2023 ska Båstads kommun redovisa vilka åtgärder som vård- och omsorgsnämnden kommer att vidta med anledning av IVO:s beslut.
IVO:s granskning är viktigt och kvalitetssäkrar i förlängningen den vård och omsorg som kommunerna ger vid sina särskilda boenden. Vård- och omsorgsnämnden ska nu med hjälp av verksamheten analysera och besvara den kritik som IVO framfört i sin granskning.
 
Bakgrund
IVO genomför en nationell tillsyn över den medicinska vården på särskilda boenden för äldre. IVO har granskat och genomfört dataanalyser av journaler från SÄBO samt gjort enkätundersökningar bland patienter, anhöriga och personal. Tillsynen har pågått under hösten 2022 och våren 2023.

Inlägget Tillsyn av äldreomsorgen på särskilda boenden dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar