Underrättelse om granskning: detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv, Båstad

Syftet med denna plan är att möjliggöra en mer rationell disponering av byggrätt inom fastighet avsedd för verksamhet längs Inre Kustvägen. Planförslaget innebär att del av planområdet som idag är planlagd som gatumark istället planläggs som verksamhetsmark (Z, H, K). I samband med denna justering tas prickmark (mark som ej får bebyggas) bort för befintligt område avsett för Tekniska anläggningar (E-område).
Underrättelse om granskning
Planbeskrivning
Plankarta

Inlägget Underrättelse om granskning: detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv, Båstad dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar