Underrättelse om samråd – del av Båstad 109:2

Underrättelse om samråd – del av Båstad 109:2

Båstad 109:2 – Marken kring gamla stationsområdet och ned mot NPN (Tidigare Eskilstorp 6:3)
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att utnyttja befintlig verksamhetsmark på ett mer effektivt sätt genom att ta bort en planlagd, ej utbyggd lokalgata och istället planlägga ytan som kvartersmark. Planens genomförande antas inte innebära någon betydande miljöpåverkan.Syftet med upphävandet är att tillsammans med detaljplanen för del av Båstad 109:2 mfl, verksamhetsmark vid Stationsterassen helt släcka ut den gällande användningen LOKALGATA i gällande plan (detaljplan 1596, laga kraft 12 januari 2008). Denna gata byggdes aldrig ut och försvårar exploateringen av marken eftersom kvartersmarken blir väldigt smal.

Inlägget Underrättelse om samråd – del av Båstad 109:2 dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar