Verksamhetsplaner 2012-2019

Vårt samarbete bygger på att alla vinner – om inte vid varje tillfälle, så åtminstone över tid. Det förutsätter uthållighet och helhetssyn. Det är fokus på utvecklingen av hela territoriet där helheten alltid går före delarna.

Familjen Helsingborgs verksamhetsplan sträcker sig fram till och med år 2019 och är uppdelad i fem målområden:

Ansvarsfördelning

För varje mål med tillhörande mätetal finns det en ansvarig kommun. I ansvaret ingår det att mål uppnås, strategier och handlingsplan genomförs i tid samt att upprätta en enkel handlingsplan som stöd för att nå målen samt följa upp denna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?