Processens uppbyggnad

Genom att medverka i Familjen Helsingborgs workshopserie i destinations- och affärsutveckling mot den internationella marknaden ges destinationens aktörer möjlighet att utvecklas för att kunna ta emot utländska besökare på ett adekvat sätt.

Processen bygger på nätverkande med andra aktörer från regionen, inspirerande föreläsare, samt tillgång till analyser och rapporter med senaste nytt inom destinationsutveckling i din region. Öppna diskussioner ger möjlighet till att bolla idéer och hitta nya kombinationer och paket som kan locka nya målgrupper. Coachning av deltagande aktörer sker under hela processen för att underlätta att nya paket och produkter som är attraktiva för den valda marknaden utvecklas.

Aktörerna som deltar i processen får också lära sig om vilka kriterier som krävs för att synas och nå ut: Vilka kanaler som finns, hur man skriver texter som lockar, vilken typ av bilder som passar i vilka kanaler och sammanhang. Vikten av att ha välskrivna och lockande beskrivningar av erbjudanden. Värdet av att ha pressmaterial på hemsidan, nyhetsbrev och beskrivningar av verksamheterna, högupplösta bilder som kan användas av turoperatörer och journalister som visar intresse, samt bokningsbara produkter online.

Processens mål

Målet med processen är att aktörerna ska se vikten av att vara en aktiv part i destinationen samarbeta med andra aktörer för att skapa ett tydligt sammanhang och ett attraktivt och flexibelt utbud för kunden. Kunna vända sig till fler målgrupper med insikt om deras behov och önskemål, och därigenom få fler ben att stå på, vilket lägger grund för bättre beläggning på anläggningarna under längre period av året än tidigare.

Processen utgår ifrån kundens behov och efterfrågan. För att ta fram effektiva paket, produk­ter och tjänster som säljer måste arbetet rika in sig på ”utifrån- in”-perspektivet. Kunden köp­er enbart det som tilltalar dem inte vad den lokala aktören tycker att de borde köpa. Det innebär att det krävs lyhördhet inför deras krav och önskemål. Innehåll och pris är avgörande faktorer i arbetet. Internationellt sett krävs det dynamiska paket där det finns en basprodukt och flera tillvals­produkter. Vilka produkter som bör ingå beror på målgrupp.

Destinations- och affärsutvecklingsprocessen kan genomföras kontinuerligt och inriktningen på den paketproduktion som in­går beror på vilket tema som marknaden efterfrågar och som regionen har som fokus. Proces­sen inkluderar två cirklar som är beroende av varandra. Första cirkeln är kundens krav och önskemål vilket är grunden för all destinationsutveckling, och den andra cirkeln är utveck­lings­processen där kompetens- och paketutveckling är primära beståndsdelar.

Kundens efterfrågan – grunden till all paket- och produktutveckling

Kundernas efterfrågan kan komma in till regionen från flera håll; direkt via leverantörer (lok­ala aktörer), eller via Samordningsfunktion (i detta fall Familjen Helsingborg) från gäster, turoperatörer, researrangörer och DMC.

Destinations- och affärsutvecklingsprocessen tar sin början i att en sammanställning görs av vad som efterfrågas, hur aktuella målgrupper ser ut, vilket tema som regionen har fokus på, och vilka förutsättning­ar den lokala besöksnäringen har att hantera utvecklingen. När det gäller de lokala aktörerna så inventeras de produkter och tjänster som redan finns men också möjligheten till att utveck­la nya som möter efterfrågan. Utifrån analysens slutsatser tydliggörs vilken typ av produkter- och tjänster som behöver utvecklas och vilka kompetensutvecklings­insatser som bör genom­fö­ras för att nå hela vägen.

Paket- och produktutveckling med kunden i fokus

Utvecklingsprocessen genomförs med lokala aktörer, kommuner, regionen och andra berörda organisationer och föreningar. De lokala aktörerna arbetar tillsammans med skapandet av nya paket för de olika marknaderna. Fokus är alltid kundens krav och efterfråg­an och paketen som tas fram ska alltid ha en tydlig riktning mot vad vald målgrupp efterfrågar.

Det är viktigt att paketen har stor flexibilitet, och detta skapas genom att bygga paketen uti­från en basprodukt kopplad till flera tillvalsprodukter som gör det möjligt för kunden att själv styra längd, pris och innehåll. Genom denna flexibilitet i paketet är det också lättare för företagaren att anpassa paketets innehåll efter olika målgrupper. Alla delar av paketet måste ha en tydlig bokningsbarhet. De paket som i slutet av processen anses som testade och redo för marknaden lanseras sedan i olika kampanjer och säljkanaler.

Den kreativa utvecklingscirkeln ger en naturlig mötespunkt för företag med samma visioner och mål och samarbetet ger förutsättning för ett nytt eller vidgat nätverk för långsiktigt samar­bete. Processen är upplagd i form av workshops där kunskaps- och paketutveckling är i cen­trum. I kunskapsdelen handlar det om att lära sig om marknader och målgrupper, prissättning nätverkande, skapandet av dynamiska paket, och att våga gå utanför sina egna ramar för att nå målen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?